Br: 01- 012/23-661                                                                                                                                                                          

3.10.2023. godine

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

 

ZA IZBOR  STRUČNOG  NACIONALNOG  KONSULTANTA  ZA  IZRADU ANALIZE PRAVILNIKA O VRŠENJU NADZORA NAD STRUČNIM RADOM USTANOVA, DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA I FIZIČKIH LICA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Uvod

 

Planom i programom rada Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za 2023. godinu predviđena je  izrada Analize pravilnika o vršenju nadzora nad stručnim radom ustanova, drugih oblika organizovanja i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite.

Kako bi se izradila navedena analiza, potrebno je angažovati stručnog konsultanta pravne struke, dobro upoznatog sa sistemom socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koji će biti zadužen za izradu dokumenta.

Analiza treba da pruži podatke o različitim mehanizmima kontrole u sistemu socijalne i dječje zaštite, sa fokusom na mehanizme nadzora i njihove sličnosti i razlike, te da utvrdi specifičnosti stručnog nadzora u odnosu na druge oblike nadzora, kao i da dokumentuje potrebu ili odsustvo potrebe za ovim i ovakvim kontrolnim mehanizmom u kontekstu svih drugih kontrolnih mehanizama na različitim nivoima sistema. Sve to u cilju da se izbjegne preklapanje/ukrštanje/preplitanje uloga i odgovornosti različitih aktera suštinski angažovanih na jednom te istom zadatku i vođenih/usmjerenih ka istom cilju na identičan način, sa manje ili više identičnim ishodima postupaka koje sprovode, odnosno neracionalno i potencijalno nesvrsishodno angažovanje više resursa.

Iz analize bi trebalo da proistekne bolje razumjevanje suštine stručnog nadzora, postavljanje jasnih granica između stručnog nadzora i drugih oblika nadzora nad radom centara za socijalni rad i drugih ustanova/organizacija u sistemu socijalne i dječje zaštite, uključujući i kontrolu kvaliteta rada zaposlenih u ovoj oblasti, kao i preporuke za potencijalnu redistribuciju uloga različitih aktera u obavljanju poslova stručnog nadzora, odnosno za izmjenama i dopunama postojećeg Pravilnika o vršenju nadzora nad stručnim radom ustanova, drugih oblika organizovanja i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite

Zadaci konsultanta 

Uraditi desk analizu:

 • Pregled i definisanje različitih oblika kontrole (direktor, rukovodilac, supervizor, drugostepni organ, stručni nadzor, etički odbor, inspekcijski nadzor...) i preciziranje uloga i zadataka, sličnosti i razlika na nivou sadržaja, prosesa/ispitne procedure i ishoda;
 • Prikazati komparativne prakse u organizaciji i specifikaciji poslova stručnog nadzora na regionalnom nivou (Srbija, Federacija BiH, Republika Srpska, Hrvatska);
 • Prikupljanje i analiza podataka o izvršenim stručnim i inspekcijskim nadzorima od stupanja na snagu Pravilnika o vršenju nadzora nad stručnim radom ustanova, drugih oblika organizovanja i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite – broj realizovanih inspekcijskih nadzora i broj stručnih nadzora u posmatranom periodu; broj predmeta u kojima su vršeni i jedan i drugi oblik nadzora, te podaci o redoslijedu postupanja u ovim predmetima; dodatno podaci o tome ko je bio pokretač nadzora; nad kim se vršio nadzor (organizacijom/ustanovom/pojedincem); vrsta/tip predmeta/kratak opis problema...

Kroz organizovanje intervjua i fokus grupa sa predstavnicima relevantih institucija odgovoriti na pitanja:

 • Utvrđivanje specifičnosti stručnog nadzora u odnosu na druge mehanizme kontrole kvaliteta rada i preciziranje njegove svrhe;
 • Procjena potrebe/odsustva potrebe za stručnim nadzorom u kontekstu raspoloživih kontrolnih mehanizama;
 • Razmatranje područja potencijalnog konflikta u kontekstu višestrukih uloga pojedinačnih organa uključenih u vršenje stručnog nadzora;
 • Procjena potrebe za razdvajanjem nivoa nadzora i potencijalnim redistribuiranjem nadležnosti za njihovo vršenje (nadzor nad radom organizacije, nadzor nad timom, nadzor nad stručnim radnikom);
 • Mogućnosti koncipiranja stručnog nadzora kao proaktivnog i preventivnog mehanizma umjesto reaktivnog?
 • Vrste stručnog nadzora (redovni/vanredni);
 • Ko može da vrši stručni nadzor (uslovi za obavljanje poslova stručnog nadzora)

vremenski okvir

Zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom, nakon čega je potrebno u roku od 60 dana izvršiti zadatak.

Zahtjevi za potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi

 • Biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • Zvanje diplomiranog pravnika (najmanje VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija);
 • Dobro poznavanje sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori i regionu i mehanizama kontrole kvaliteta i drugih kontrolnih mehanizama na različitim nivoima sistema.
 • Dokaz o najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Prethodni rad i saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu smatraće se prednošću;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem naknade za 60 dana.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja poziva, zaključno sa 18.10.2023.

godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu, sa naznakom „Prijava na javni poziv br: 01- 012/23-661“, dostaviti u zipovanom fajlu na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   ili u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Podljubović b.b., 81000

                                                                                                                 Miloš Ristić

                                                                                                                  v.d. direktor

Br: 01-772                                                                                                                      

04.11.2022. godine

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE POTREBA ZA USPOSTAVLJANJEM USLUGA PODRŠKE ZA DJECU SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

 

Uvod

S obzirom na sve razuđenije rizike na različitim nivoima (među kojima se posebno ističe pandemija COVID19) koji mogu voditi ka širenju spektra potencijalnih problema u ponašanju djece, naročito u okolnostima nedovoljnih sistemskih kapaciteta za pružanje sveobuhvatne podrške djeci i porodicama, izrada Analize potreba za uspostavljanjem usluga podrške za djecu sa problemima u ponašanju bi trebalo da omogući sagledavanje mogućnosti i granica postojećih usluga namijenjenih djeci sa problemima u ponašanju, kao i da targetira potrebe i mogućnosti za razvoj novih/dodatnih usluga. Neke od prethodnih analiza upućuju na nedovoljan broj usluga za djecu sa problemima u ponašanju i njihove porodice, te da je neophodno da se u sklopu svih resora ulože dodatni napori kako bi sva djeca i porodice mogle da dobiju blagovremenu podršku, odnosno kvalitetnu psihosocijalnu podršku u svom neposrednom okruženju. Ova analiza sprovešće se u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

 

Zadaci konsultanta

 • Uraditi desk analizu;
 • Mapirati postojeće usluge podrške za djecu sa problemima u ponašanju u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima relevantih institucija;
 • Definisati set usluga koje je potrebno uspostaviti sa posebnim fokusom na usluge koje podržavaju porodicu.

 

Vremenski okvir

Zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom i trajaće do 30. decembra 2022. godine, a u okviru tog perioda odabrani konsultant će imati 20 radnih dana.

Zahtjevi za potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

 • biografiju (CV) sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada u izradi analiza ne manjem od 5 godina,
 • iskustvo sa kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom,
 • prednošću će se smatrati prethodni rad sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu ili kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori (priložiti dokaz),
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

 

Rok za prijavu je sedam dana od dana objavljivanja poziva, zaključno sa 11.11.2022. godine do 15 časova.

Za sve eventualne konsultacije, zainteresovana lica se mogu obratiti Odjeljenju za razvoj i stručnu podršku u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, na broj telefona 020/226-181.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv br: 01-772 od 04.11.2022. godine“, dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Podljubović b.b., 81000 Podgorica..

 

                                                                                                                 Miloš Ristić

                                                                                                                  v.d. direktor

Broj: 01 - 651                                                                                        

15.09.2022. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE POTREBA ZA USPOSTAVLJANJEM USLUGA PODRŠKE ZA DJECU SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

Uvod

S obzirom na sve razuđenije rizike na različitim nivoima (među kojima se posebno ističe pandemija COVID19) koji mogu voditi ka širenju spektra potencijalnih problema u ponašanju djece, naročito u okolnostima nedovoljnih sistemskih kapaciteta za pružanje sveobuhvatne podrške djeci i porodicama, izrada Analize potreba za uspostavljanjem usluga podrške za djecu sa problemima u ponašanju bi trebala da omogući sagledavanje mogućnosti i granica postojećih usluga namijenjenih djeci sa problemima u ponašanju, kao i da targetira potrebe i mogućnosti za razvoj novih/dodatnih usluga. Neke od prethodnih analiza upućuju na nedovoljan broj usluga za djecu sa problemima u ponašanju i njihove porodice, te da je neophodno da se u sklopu svih resora ulože dodatni napori kako bi sva djeca i porodice mogle da dobiju blagovremenu podršku, odnosno kvalitetnu psihosocijalnu podršku u svom neposrednom okruženju.Ova analiza sprovešće se u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

 

Zadaci konsultanta

 • Uraditi desk analizu;
 • Mapirati postojeće usluge podrške za djecu sa problemima u ponašanju u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima relevantih institucija;
 • Definisati set usluga koje je potrebno uspostaviti sa posebnim fokusom na usluge koje podržavaju porodicu.

 

Vremenski okvir

Zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom i trajaće do 30. decembra 2022. godine, a u okviru tog perioda odabrani konsultant će imati 20 radnih dana.

Zahtjevi za potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

 • biografiju (CV) sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada u izradi analiza ne manjem od 5 godina,
 • iskustvo sa kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom,
 • prednošću će se smatrati prethodni rad sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu ili kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori (priložiti dokaz),
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

 

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja poziva, zaključno sa 22.09.2022. godine do 12 časova.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu, sa naznakom „Prijava na javni poziv br:01-651“, dostaviti u zipovanom fajlu na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Podljubović b.b., 81000 Podgorica.

Broj tendera: NEAR/TGD/2022/EA-LOP/0033

Kratak opis:

Evropska komisija namjerava da dodijeli ugovor za izvodjenje radova na poboljšanju pristupačnosti javnih zgrada i centara za socijalni rad u Crnoj Gori u Baru, Budvi, Cetinju, Kotoru, Tivtu, Herceg-Novom, Danilovgradu, Nikšiću, Golubovcima, Tuzima, Podgorici, Beranama, Andrijevici, Bijelom Polju, Plavu, Pljevljima, Žabljaku, Kolašinu i Rožajama uz finansijsku pomoć IPA akcionog programa za Crnu Goru za 2018. godinu.

Tenderski dosije je objavljen u dodatku Službenog lista EU (TED eTendering) i na F&T portal na sljedecem linku:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10578

Rok za podnošenje ponuda je 17.06.2022.godine do 16.00 časova (po lokalnom vremenu) na adresu naznacenu u tenderskoj dokumentaciji. Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja biće objavljene na TED-u (eTendering) i takođe dostupne na F&T portalu.

 

Tender title: Works on improving accessibility of public buildings and centers for social work in Montenegro

Tender reference: NEAR/TGD/2022/EA-LOP/0033

Short description:

The European Commission intends to award a works contract for Improving accessibility of public buildings and centers for social work in Montenegro in Bar, Budva, Cetinje, Kotor, Tivat, Herceg-Novi, Danilovgrad, Niksic, Golubovci, Tuzi, Podgorica, Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Plav, Pljevlja, Zabljak, Kolasin and Rozaje with financial assistance from the Annual Action Programme for Montenegro for the year 2018.

The tender dossier is published on the supplement to the Official Journal of the EU (TED eTendering) and on the F&T portal:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10578

The deadline for submission of tender is 17/06/2022 until 16.00 hrs (local time) at the address indicated in tender dossier. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on TED (eTendering) and also available on the F&T portal.

Br: 01-894                                                                                            

15.11.2021. godine

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

 

ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG/INTERNACIONALNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE I PREDLAGANJA STANDARDA ZA USLUGE SMJEŠTAJA ODRASLIH I STARIH LICA, SMJEŠTAJA DJECE I MLADIH U USTANOVU I MALU GRUPNU ZAJEDNICU I SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU SKLONIŠTU

Uvod

 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je Zahtjevom za izradu analize, predlaganje normativa i minimalnih standarda i unapređenje standarda usluga br: 16-109-128/20-7368/1 od 30.12.2020. godine, zatražilo od Zavoda izradu analize koja se odnosi na usluge smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, smještaja u prihvatilištu – skloništu, te predlaganje unapređenja standarda kako bi se realno mogla utvrditi cijena koštanja navedenih usluga.

Kako bi se izradila analiza navedenih usluga, potrebno je angažovati stručnog konsultanta koji će biti zadužen za izradu analize koja će sadržati konkretne predloge za unapređenje standarda kako bi se realno mogla utvrditi cijena koštanja navedenih usluga.

Zadaci konsultanta i vremenski okvir

 • Izraditi analizu usluga smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, smještaj u prihvatilištu – skloništu, sa konkretnim predlozima za unapređenje standarda u cilju utvrđivanja cijene koštanja navedenih usluga;
 • Zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom, nakon čega je potrebno u roku od 60 dana izvršiti zadatak.

Zahtjevi za potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi

 • Biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • Zvanje diplomiranog pravnika (najmanje VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija);
 • Dobro poznavanje standarda usluga smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, smještaj u prihvatilištu – skloništu, odnosno normativnog okvira koji ih uređuju;
 • Dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Prethodni rad i saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu smatraće se prednošću;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem naknade za 60 dana.

Rok za prijavu je 10 dana od dana objavljivanja poziva, zaključno sa 25.11.2021. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu, sa naznakom „Prijava na javni poziv br: 01-894“, dostaviti u zipovanom fajlu na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Podljubović b.b., 81000 Podgorica.

 

Direktor

Drago Spaić

Broj: 01 - 704                                                                                          

04.10.2021. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

 

ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG/INTERNACIONALNOG KONSULTANTA ZA IZRADU SMJERNICA I ORGANIZACIJU SADRŽAJA PLATFORME ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

 

Uvod

Svjetska zdravstvena organizacija je 11. marta 2020. godine proglasila globalnu pandemiju novog koronavirusa, izazivača bolesti poznate pod nazivom COVID-19. Od pomenutog datuma do sadašnjeg trenutka, preko deset miliona osoba u više od 200 zemalja svijeta zaraženo je novim koronavirusom, a više od 500.000 preminulo je od posljedica COVID-a-19. Aktuelna pandemija novog koronavirusa predstavlja ogroman izazov za cijeli svijet. Vlade širom svijeta suočene su s dvostrukim izazovom – očuvanjem života, ali i očuvanjem sredstava za život i životnog standarda.  S jedne strane, države moraju biti spremne da omoguće djelotvornu zaštitu stanovništva, što zahtijeva snažnu koordinaciju svih organa vlasti zaduženih za pripremu/odgovor na COVID-19 i zajedničku strategiju na nivou cijele zemlje. S druge strane, kad god je to moguće, vlade moraju nastojati da očuvaju ostvarene razvojne rezultate, ali i svoj ekonomski i ljudski kapital. Prvi slučaj COVID-a-19 u Crnoj Gori registrovan je 17. marta 2020, nakon čega je uspostavljeno Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT), kojim rukovodi potpredsjednik Vlade zajedno s predstavnicima Instituta za javno zdravlje i Kliničkog centra Crne Gore. Nacionalno koordinaciono tijelo je proglasilo završetak prvog ciklusa epidemije nakon što je Institut za javno zdravlje konstatovao da u Crnoj Gori više nema aktivnih slučajeva zaraze. Drugi ciklus je započeo 14. juna, kad je otkriven prvi novi slučaj osobe zaražene virusom. Kao odgovor na epidemiju COVID-a-19, Crna Gora je preduzela odlučne korake kako bi se suzbilo i spriječilo prenošenje virusa u zajednici i proizvelo „ublažavanje krive“. Uvedene su neophodne mjere fizičkog distanciranja, samoizolacije i karantina, koje su dovele do smanjenja ekonomskih aktivnosti u zemlji, jer su zatvorena preduzeća u ugostiteljstvu i drugim sektorima. Mjere koje su uvedene s ciljem suzbijanja epidemije virusa znatno su ograničile ekonomsku aktivnost u sektorima turizma i ugostiteljstva, trgovine, poljoprivrede i uslužnih djelatnosti. Zbog značaja neformalne ekonomije (koja, prema nekim procjenama, predstavlja 30% ukupnih ekonomskih aktivnosti), može se očekivati da će ova kriza negativno uticati na znatan dio radne snage, a u nekim slučajevima dovesti i do rizika od siromaštva.

Kako je u ustanovama i centrima za socijalni rad usljed pandemije COVID-19 u potpunosti izmijenjen način rada, onemogućen pristup daljem usavršavanju i obukama, i otežan pristup strankama Zavod za socijalnu i dječju zaštitu to je uočio i u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori otpočeo rad na izradi online platforme za potrebe stručnih radnika u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Kako bi se stručni radnici adekvatno obučili potrebno je angažovati stručnog konsultanta koji će biti zadužen za izradu smjernica i organizaciju sadržaja platforme Zavoda za socijalnu i dečiju zaštitu.

Zadaci konsultanta i vremenski okvir

 • Razviti sadržaj za online platformu - određene teme relevantne za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti (razvijanje zasebnih sekcija, uključujući djelove o zaštiti djece, pružanju psihosocijalne podrške porodicama i djeci tokom hitnih situacija i sl.);
 • Izraditi plan obuke za 10 mjeseci, uključujući teme i predavače za određene teme;
 • Organizovati pet (5) dvodnevnih obuka, odabrati stručnjake na određenu temu, i vršiti koordinaciju sa nacionalnim/internacionalnim stručnjacima (prilagoditi materijal sa obuka i u saradnji sa Zavodom sa socijalnu i dječju zaštitu postaviti na platformu);
 • Napraviti plan budućih obuka i tema i predložiti potencijalne stručnjake za 2023. godinu.

Ovaj zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom a završiće se najkasnije 20. septembra 2022. godine. Očekuje se da će konsultant efektivno potrošiti ukupno 70 radnih dana u izvršavanju svog zadatka  što ne uključuje dvodnevne obuke.

Zahtjevi od potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

 • Biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • Zvanje doktora nauka iz tzv. pomagačkih profesija (psihologija, pedagogija, socijalni rad, defektologija  i sl.);
 • Dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • Prethodni rad i saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu smatraće se prednošću;
 • Prednost će se dati nacionalnom konsultantu koji poznaje sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori;
 • Dobre vještine zagovaranja i komunikacije;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem naknade za 70 radnih dana. Zasebno navesti troškove naknade za pet (5) dvodnevnih obuka.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 11. oktobrom 2021. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 704"

Broj: 01 - 703                                                                                              

04.10.2021. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

 ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG KONSULTANTA ZA ORGANIZACIJU OBUKE ZA STRUČNJAKE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITTE KAO I IZRADU PRIUČNIKA O KORIŠĆENJU NOVIH ONLINE ALATA

 

Uvod

Svjetska zdravstvena organizacija je 11. marta 2020. godine proglasila globalnu pandemiju novog koronavirusa, izazivača bolesti poznate pod nazivom COVID-19. Od pomenutog datuma do sadašnjeg trenutka, preko deset miliona osoba u više od 200 zemalja svijeta zaraženo je novim koronavirusom, a više od 500.000 preminulo je od posljedica COVID-a-19. Aktuelna pandemija novog koronavirusa predstavlja ogroman izazov za cijeli svijet. Vlade širom svijeta suočene su s dvostrukim izazovom – očuvanjem života, ali i očuvanjem sredstava za život i životnog standarda.  S jedne strane, države moraju biti spremne da omoguće djelotvornu zaštitu stanovništva, što zahtijeva snažnu koordinaciju svih organa vlasti zaduženih za pripremu/odgovor na COVID-19 i zajedničku strategiju na nivou cijele zemlje. S druge strane, kad god je to moguće, vlade moraju nastojati da očuvaju ostvarene razvojne rezultate, ali i svoj ekonomski i ljudski kapital. Prvi slučaj COVID-a-19 u Crnoj Gori registrovan je 17. marta 2020, nakon čega je uspostavljeno Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT), kojim rukovodi potpredsjednik Vlade zajedno s predstavnicima Instituta za javno zdravlje i Kliničkog centra Crne Gore. Nacionalno koordinaciono tijelo je proglasilo završetak prvog ciklusa epidemije nakon što je Institut za javno zdravlje konstatovao da u Crnoj Gori više nema aktivnih slučajeva zaraze. Drugi ciklus je započeo 14. juna, kad je otkriven prvi novi slučaj osobe zaražene virusom. Kao odgovor na epidemiju COVID-a-19, Crna Gora je preduzela odlučne korake kako bi se suzbilo i spriječilo prenošenje virusa u zajednici i proizvelo „ublažavanje krive“. Uvedene su neophodne mjere fizičkog distanciranja, samoizolacije i karantina, koje su dovele do smanjenja ekonomskih aktivnosti u zemlji, jer su zatvorena preduzeća u ugostiteljstvu i drugim sektorima. Mjere koje su uvedene s ciljem suzbijanja epidemije virusa znatno su ograničile ekonomsku aktivnost u sektorima turizma i ugostiteljstva, trgovine, poljoprivrede i uslužnih djelatnosti. Zbog značaja neformalne ekonomije (koja, prema nekim procjenama, predstavlja 30% ukupnih ekonomskih aktivnosti), može se očekivati da će ova kriza negativno uticati na znatan dio radne snage, a u nekim slučajevima dovesti i do rizika od siromaštva.

Kako je u ustanovama i centrima za socijalni rad usljed pandemije COVID-19 u potpunosti izmijenjen način rada, onemogućen pristup daljem usavršavanju i obukama, i otežan pristup strankama Zavod za socijalnu i dječju zaštitu to je uočio i u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori otpočeo rad na izradi online platforme za potrebe stručnih radnika u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Kako bi se stručni radnici adekvatno obučili za korišćenje platforme Zavod za socijalnu i dječju zaštitu angažovaće konsultanta.

Zadaci konsultanta i vremenski okvir

 • Dizajnirati obuku za upotrebu novih online alata (Zoom, Gogle Meet, MS teams itd);
 • Organizovati četiri (4) online obuke, za najmanje četrdeset (40) stručnih radnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Izraditi detaljan korak-po-korak priručnik (pdf ili word) u online formatu koji će se distribuirati svim uposlenima u oblasti socijalne i dječje zaštite;

Ovaj zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom a završiće se najkasnije 15. decembra 2021. Očekuje se da će konsultant potrošiti ukupno 14 radnih dana u izvršavanju svog zadatka.

Zahtjevi od potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

 • Biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • Prethodni rad i saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu smatraće se prednošću;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem ukupne naknade.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 11. oktobrom 2021. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 703"

Broj: 01 - 467

Podgorica, 04.06.2021. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I  P O Z I V

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU PLATFORME ZA WEBINARE

Webinar je video konferencija koja se održava preko Interneta, u realnom vremenu. Povezuje pojedince ili grupu pojedinaca koji održavaju vebinar sa publikom slušalaca i gledalaca širom svijeta. Broj publike varira – može ih biti od nekolicine do par hiljada.

Platforma za održavanje webinara pored standardnih treba da ponudi i interaktivne funkcije, koje publika može da koristi za postavljanje pitanja i razgovor sa Zavodom sa socijalnu i dječju zaštitu kao domaćinom. Takođe, potrebno je da  Zavod kao domaćin webinara na kraju predavanja ima mogćnost za sekciju za Q&A (pitanja i odgovori), kako bi odgovorio na pitanja publike vezano za sadržaj održane prezentacije.

Vremenski okvir za završetak izrade platforme je 60 dana od zaključenja ugovora.

Za potrebe izrade platforme potrebno je:

 • Zakupiti profesionalno webinar softversko rješenje (do 150 korisinika na 24 mjeseca)
 • Nadograditi postojeći sajt Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
 • Uraditi upgrade postojećeg hostinga Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu na veći paket za 24 mjeseca
 • Obučiti postojećeg administratora web site Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za administraciju novog dijela sajta
 • Vršiti superadministraciju i tehničku podršku u otklanjanju programsko- tehničkih problema u funkcionisanju sajta.

Karakteristike platfome za webinar koje je neophodno izraditi su:

 • Prikaz slajdova – domaćin može da prikaže slajdšou prezentacije koristeći Microsoft PowerPoint ili Apple KeyNote.
 • Prikaz video zapisa – domaćin može prikazati video zapis učesnicima, bilo da ga ima sačuvanog u svom računaru ili pušta online sa YouTube-a.
 • Razgovor sa publikom – tokom održavanja vebinara koristi se VoIP (Voice over Internet Protocol – online telefonski servis) za omogućavanje audio komunikacije u realnom vremenu.
 • Snimanje vebinara – vebinari treba da omoguće domaćinu da snimi cjelokupnu prezentaciju, uključujući sve audio-video zapise.
 • Uređivanje – domaćin može koristiti računarski miš kako bi kreirao bilješke, istakao bitno ili označio nešto na ekranu.
 • Chat – domaćin može da otvori prozorčić za pisano ćaskanje sa publikom, što je od posebnog značaja za članove publike koji žele da postavljaju pitanja.
 • Opcija ankete ili glasanja – potrebno je da se izradi mogućnost kreiranja ankete ili opcija za glasanje, koje članovi publike ispunjavaju u statističke svrhe.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) firme sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada na poslovima ove vrste u trajanju ne manjem od 10 godina;
 • biografiju (CV) front end developera/web designera
 • prednošću će se smatrati prethodni rad sa državnim organima (priložiti dokaz)
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

Rok za prijavu je 5 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 467"

DIREKTOR

 Drago Spaić

01-390                                                                                                                    

13.5.2021.

U skladu sa odredbom  člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  objavljuje

                                                   JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Analize o potrebama za izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju jednog predstavnika.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti koje se uređuje;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

- ima prebivalište u Crnoj Gori;

- ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopiju statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18).

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu sa potrebnim prilozima dostavlja se na arhivu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, na adresu Podljubović bb, Podgorica.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu će u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce u radnom tijelu, na svojoj internet stranici http://www.zsdzcg.me i portalu e-Uprave https://www.euprava.me/, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

                                                                                                               Direktor

                                                                                                             Drago Spaić 

Broj: 01 - 329

Podgorica, 21.04.2021. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE O POTREBAMA ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

 

Uvod

Nakon donošenja Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti 2013. godine Zakon je izmijenjen devet puta, ali do sada nije realizovana analiza potreba za izmjenama i dopunama zakona zasnovana na iskustvima aktera odgovornih za obezbjeđivanje i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Strategija razvoja socijalne i dječje zaštite za period 2018 - 2022. godina kao poseban cilj predviđa unapređenje normativnog okvira u socijalnoj i dječjoj zaštiti (Posebni cilj 1), a u okviru ovog cilja kao zadatak predviđa kreiranje analize o potrebama za izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Kako bi se osiguralo učešće različitih aktera u procesu izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti potrebno je sprovesti Analizu o potrebama za izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. U tom smislu ova analiza se mora zasnivati prije svega na predlozima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, inspekcije socijalne i dječje zaštite, centara za socijalni rad, pružaoca usluga, lokalnih uprava i nevladinih organizacija.

Analiza ima za cilj da identifikuje potrebe za izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a na osnovu analize stavova aktera uključenih u sistem socijalne i dječje zaštite. Takođe, neophodno je da analiza vjerno predstavi stavove ključnih aktera u sistemu socijalne i dječje zaštite i da obuhvati sve predloge aktera, osim onih predloga za koje je tim Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu procijenio da već postoje mehanizmi njihovog ostvarivanja na osnovu važećeg zakonodavnog okvira. Korisnici ove analize biće Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kao i Vlada Crne Gore koji analizu mogu da koriste prilikom razvoja zakonskih izmjena.

 Zadaci konsultanta i vremenski okvir

 • Sprovesti terenski rad u Crnoj Gori (sastanak sa relevantnim institucijama i predstavnicima sistema socijalne i dječje zaštite i prikupljanje potrebnih podataka i informacija (u trajanju od najmanje 10 dana)
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja;
 • Organizovati sastanak sa kancelarijom UNICEF-a i UNDP-a u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima centara za socijalni rad u svim opština u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima ustanova socijalne i dječje zaštitite u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Odsjeka za inspekciju socijalne i dječje zaštite;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Ombudsmana, Zajednice opština, nevladinih organizacije koje djeluju u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Dostaviti nacrt Analize sa detaljnim preporukama za izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • Dostaviti kratak pregled analize sa preporukama i zaključcima;
 • Organizovati finalnu diskusiju o komentarima i preporukama sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu i drugim relevantnim zainteresovanim stranama;
 • Prezentovati Analizu javnosti.

Ovaj zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom a završiće se najkasnije 31. jula 2021. Očekuje se da će konsultant potrošiti ukupno 75 radnih dana u izvršavanju svog zadatka. U Crnoj Gori će provesti najmanje 5 radnih dana.

Zahtjevi od potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

 • biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • dokaz o najmanje 3 godine radnog iskustva u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • Obavezno je poznavanje lokalnog konteksta u Crnoj Gori, posebno u pogledu socijalne zaštite i reforme brige o djeci te će se prednost dati nacionalnom konsultantu koji poznaje sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori;
 • Iskustvo u oblasti reforme zakona i propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Poznavanje Konvencije UN o pravima djeteta i relevantnih međunarodnih standarda u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Prednošću će se smatrati prethodna saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem ukupne naknade.

 Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 28. aprilom 2021. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 329"

Broj: 01 - 1069

Podgorica, 14.12.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ISTRAŽIVANJA O POTREBAMA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI ZA OBUKAMA U OBLASTI PODRŠKE DJECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU I LICIMA SA INVALIDITETOM I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA

Uvod

Dugoročna primjena medicinskog modela pristupa invalidnosti dovela je do toga da se osobe sa invaliditetom često vide kao pasivni objekti njege i pomoći, a ne kao nosioci prava, što je prouzrokovalo visok nivo izolacije, segregacije, diskriminacije i institucionalizacije. Sistem socijalne zaštite, godinama je bio a i danas je, više usmjeren na materijalne beneficije za korisnike socijalne i dečje zaštite, nego na ostvarivanje prava na usluge u zajednici. Pored toga, mali broj pružaoca usluga, strogi kriterijumi za licenciranje i činjenica da se usluge uglavnom pružaju u okviru projekata nevladinih organizacija, bez podrške sistema, za ograničeni broj korisnika i u ograničenom vremenskom periodu, sprečavaju osobe sa invaliditetom da budu nezavisne i da aktivno ostvaruju svoja prava. Svako ukidanje usluga bez održivosti i kontinuiteta dovelo je do još veće pasivnosti i obeshrabrenja OSI za aktivno učešće.

U Crnoj Gori ne postoje odvojeni i dostupni podaci o korisnicima i vrstama usluga koje koriste osobe sa invaliditetom, pa je nemoguće pratiti bilo kakve efekte i napredak.

U okviru projekta „Pristupačnim prevozom do promjena“ planirana je Analiza stanja usluga koje se pružaju osobama sa invaliditetom i preporuke za njihovo unapređenje. Analiza ima za cilj da ispita trenutno stanje u oblasti usluga podrške koje se nude osobama sa invaliditetom: načini pružanja podrške, finansiranja, procedura i sadržaće preporuke za uspostavljanje novih usluga ili poboljšanje postojećih.

Između ostalog, za potrebe Analize biće realizovano Istraživanja o potrebama stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti za obukama u oblasti podrške djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom i članovima njihovih porodica.

Zadaci konsultanta

 • Analiza akreditovanih programa obuka koje se odnose na podršku djeci sa smetnjama u razvoju, licima sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama:
 • broj, zastupljenost i trajanje obuka vezanih za temu istraživanja,
 • broj obuka za svaku od kategorija – za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, kao i za rad sa licima sa invaliditetom i njihovim porodicama
 • analiza sadržaja obuka i utvrđivanje da li su obukama obuvaćene teme relevantne za zaštitu djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom
 • Analiza potreba stručnih radnika:
 • prikupljanje podataka od stručnih radnika vezanih za zadovoljstvo postojećim programima obuka i potrebama i predlozima za razvoj novih programa obuka (intervjui, fokus grupe sa stručnim radnicima u centrima za socijalni rad, stručnim radnicima kod pružaoca usluga koji su licencirani za pružanje usluga namijenjenih djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom).
 • Analiza potreba korisnika
 • prikupljanje podataka od korisnika usluga i članova njihovih porodica o kvalitetu stručnog rada (upitnici i fokus grupe sa korisnicima i članovima njihovih porodica).

Vremenski okvir za završetak izrade Analize je 100 dana od zaključenja ugovora.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada u izradi analiza;
 • dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • dokaz o iskustvu u radu sa evidencijama i/ili bazama podataka u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • prednost će se dati nacionalnom konsultantu koji poznaje sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori;
 • prednošću će se smatrati prethodni saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu;
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

 

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu. Ponudu dostaviti na crnogorskom jeziku.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 21. decembrom 2020. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 1069"

DIREKTOR

 Drago Spaić

Broj: 01 - 892

Podgorica, 28.10.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I P O Z I V

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE POTREBA I MOGUĆNOSTI ZA USPOSTAVLJANJE USLUGE PODRŠKA U ZAJEDNICI ZA BIOLOŠKE PORODICE

Aktuelna praksa u socijalnoj i dječjoj zaštiti

U 2018, skoro dvije trećine (63%) djece starosti od 1 do 14 godina bila su izložena psihičkoj agresiji u porodici tokom mjeseca koji je prethodio istraživanju (MONSTAT i UNICEF, MICS 2018), a 31% bilo je podvrgnuto fizičkom kažnjavanju (41% u romskim naseljima). Djeca od 3-4 godine i 5-9 godina bila su više izložena nasilnom disciplinovanju u odnosu na druge starosne grupe (gotovo 40% je fizički kažnjavano). S druge strane, samo deset posto ispitanika smatralo je da bi djecu trebalo fizički kažnjavati kako bi ih ispravno podizali ili obrazovali (19% u romskim naseljima). Takođe, ohrabrujuće je da je 2016. godine više od tri četvrtine (77%) crnogorskih stanovnika izjavilo da država treba da pruži roditeljima podršku i edukaciju o pozitivnim alternativnim metodama disciplinovanja djece bez fizičkog kažnjavanja (Ipsos, 2016, KAP).

Jačanje vještina roditelja i staratelja za podizanje djece jedna je od ključnih strategija za prevenciju nasilja i zlostavljanja djece od samog starta, tako što se ublažavaju faktori koji porodice čine podložnim nasilnom ponašanju. Prema „Šest strategija za sprečavanje i reagovanje na nasilje nad djecom“, UNICEF-ovoj publikaciji koja se oslanja na 30 godina iskustava u korišćenju različitih pristupa za rješavanje pitanja nasilja nad djecom, prva strategija je „Podrška roditeljima, njegovateljima i porodicama“, pri čemu je ista daleko ekonomičnija od bavljenja posljedicama nasilja nad djecom (vidjeti publikacije UNICEF 2014 “Six Strategies to Prevent and Respond to Violence against Children“, WHO et al 2016 „INSPIRE“).

Programi roditeljstva koji jačaju porodice razvijanjem i unapređenjem pozitivnih roditeljskih praksi i jačanjem pozitivnih odnosa između roditelja i djeteta, efikasna su strategija za smanjenje rizika od zlostavljanja djece i drugih oblika nasilja nad djecom. Ovi programi promovišu roditeljske prakse i ponašanja koja osnažuju vještine roditelja ili staratelja da pozitivno komuniciraju i pruže adekvatnu podršku i brigu svojoj djeci. Programi roditeljstva takođe su se pokazali efikasnim u prevenciji i otklanjanju poremećaja u ponašanju djece i smanjenju problema mentalnog zdravlja majki.

Vlada Crne Gore je 2017. usvojila prvu ikada Strategiju za prevenciju i zaštitu djece od nasilja (2017-2021). Strategija prepoznaje pružanje podrške roditeljima u podizanju djece te predviđa nekoliko specifičnih aktivnosti: uključujući razvijanje programa pozitivnog roditeljstva  (cilj 2, aktivnost 14). Strategija za ostvarivanje djeteta (2019-2023) takođe predviđa programe roditeljstva o okviru strateškog cilja koji se tiče zaštite djece od nasilja. Porodični zakon Crne Gore zabranio je fizičko kažnjavanje djece 2016.godine.

Oslanjajući se na gore navedeno, nedavne politike i istraživačke inicijative zahtijevaju preispitivanje vizija za djecu i djetinjstvo i planiranje i iniciranje sveobuhvatnih napora kako bi se djeci i njihovim porodicama pružila široka paleta visokokvalitetnih usluga koje omogućavaju najbolji mogući početak u životu i uslove za odgoj i njegu. Potrebno je ponuditi usluge koje su usklađene i koordinisane, jer su dobro zdravlje, ishrana, sigurnost i bezbjednost, podržavajuća briga i mogućnosti za rano obrazovanje podjednako važni u razvoju djeteta (Svetska zdravstvena organizacija i sar., 2018).

Vremenski okvir za završetak izrade Analize je 90 dana od zaključenja ugovora.

Zadaci konsultanta:

 • Obaviti intervjue sa predstavnicima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori;
 • Mapirati postojeće usluge koje se pružaju biološkim porodicama u cilju njihovog osnaživanja i sprečavanja izdvajanja djece iz porodica;
 • Utvrditi potrebe bioloških porodica u riziku od izdvajanja djece;
 • Definisati set usluga koje je potrebno uspostaviti;
 • Definisati usluge po nivoima u odnosu na stepen podrške koji obezbjeđuju;
 • Definisati kriterijume za procjenu rizika na osnovu čega će se odrediti stepen podrške koji je potreban porodicama.

Pregled

Zadatak

Rezultat

Vremenski okvir

Početni izvještaj koji sadrži sledeće:

1. Predloženi pristup analizi, uključujući metododologiju i detaljan plan rada

b. Pregled literature i kratka situaciona analiza roda

Mapiranje postojećih usluga sa tabelarnim prikazom i mapom usluga po opštinama

Utvrđivanje potreba bioloških porodica u riziku od izdvajanja djece

Početni izvještaj sa situacionom analizom

Prikupljeni podaci o postojećim uslugama

Intervjui uživo sa porodicama

Intervjui uživo

Do 20. novembra. 2020. godine

Do 15. novembra. 2020. godine

Do 15. novembra. 2020. godine

Definisanje seta usluga

Definisan set usluga

 Do 05. januara. 2021. godine

Definisanje usluga po nivoima u odnosu na stepen podrške koji obezbjeđuju

Analiza klastera usluga u odnosu na stepen podrške

Do 10. januara. 2021. godine

Definisanje kriterijuma za procjenu rizika na osnovu čega će se odrediti stepen podrške koji je potreban porodicama

Analiza kriterijuma za procjenu rizika na osnovu čega će se odrediti stepen podrške koji je potreban porodicama

 Do 15. januara. 2021. godine

Izrada nacrta Analize

Izrađena finalna Analiza potreba i mogućnosti za uspostavljanje usluge podrška u zajednici za biološke porodice

Nacrt Analize

Inkorporirani komentari relevantih institucija i partnera na izradi Analize

  Do 15. januara. 2021. godine

 Do 31. januara. 2021. godine

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada u izradi analiza ne manjem od 5 godina,
 • iskustvo u izradi nacionalnih strateških dokumenata na području porodične politike,
 • iskustvo sa kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom,
 • iskustva u radu sa bazama podataka u oblasti socijalne i dječje zaštite,
 • prednošću će se smatrati naučne objave u oblasti kvaliteta života djece i porodica
 • iskustvo u evaluaciji socijalnih programa u oblasti socijalne i dječje zaštite,
 • prednošću će se smatrati prethodni rad sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu ili kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori (priložiti dokaz),
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu. Ponude se mogu dostaviti na crnogorskom i engleskom jeziku.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 892"

DIREKTOR

 Drago Spaić

Najave događaja

SOS telefon