Predmet ovog izvještaja je rad centara za socijalni rad u Crnoj Gori za 2017. godinu. U okviru izvještaja prikazano je nekoliko aspekata funkcionisanja centara za socijalni rad i to: kapaciteti centara u pogledu kadrovskih potencijala koje posjeduju, broj korisnika različitih prava koja se ostvaruju posredstvom centara za socijalni rad, broj korisnika usluga koje se pružaju u samim centrima, broj korisnika usluga na koje su korisnici upućeni, kao i druge aktivnosti koje su u nadležnosti centara za socijalni rad.

Izvještaj možete preuzeti ovdje.

ANALIZA PRIMJENE ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČIJOJ ZAŠTITI

ISTRAŽIVANJE O POTREBI ZA RAZVOJEM I STANDARDIZACIJOM NOVIH USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U CRNOJ GORI

ANALIZA SISTEMA AKREDITACIJE PROGRAMA OBUKE I  LICENCIRANJA STRUČNIH RADNIKAU SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE ZA MEĐUSEKTORSKU SARADNJU U RADU SA DJECOM ŽRTVAMA NASILJA I ISKORIŠTAVANJA

INTEGRISANI IZVJEŠTAJ ZA  USTANOVE-SMJEŠTAJ ODRASLIH I STARIH ZA 2020. GODINU

ISTRAŽIVANJE O POTREBAMA STRUČNIH RADNIKA U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE S POSEBNIM AKCENTOM NA PRAVA DJECE S INVALIDITETOM I OSOBA S INVALIDITETOM 

ANALIZA POTREBA I MOGUĆNOSTI ZA USPOSTAVLJANJE PODRŠKE PORODICI I USLUGA KOJE SE PRUŽAJU NA NIVOU ZAJEDNICE ZA BIOLOŠKE PORODICE

ANALIZA POTREBA ZA USPOSTAVLJANJE USLUGA ZA ROMSKU I EGIPĆANSKU DJECU U CRNOJ GORI

STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE ZA MEĐUSEKTORSKU SARADNJU U RADU SA DJECOM ŽRTVAMA NASILJA I ISKORIŠTAVANJA

IZVJEŠTAJ O NASILJU U PORODICI I NASILJU NAD ŽENAMA I DJECOM PREMA PODACIMA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD

PROCJENA FUNKCIONISANJA SUPERVIZIJE U SISTEMU SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U CRNOJ GORI

IZVJEŠTAJ O RADU USTANOVA ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM I STARIH LICA U CRNOJ GORI ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU DNEVNIH CENTARA (BORAVAKA) ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U CRNOJ GORI

PROCJENA RADA OPERATIVNIH  MULTIDISCIPLINARNIH TIMOVA ZA ZAŠTITU DJECE OD NASILJA U CRNOJ GORI

IZVJEŠTAJ O ORGANIZACIONOJ I KADROVSKOJ STRUKTURI CENTARA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2019. GODINU

STARATELJSTVO NAD ODRASLIM LICIMA

IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU OSNOVNIH PRAVA IZ MATERIJALNIH DAVANJA U 2019. GODINI

STRATEGIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA 2019 - 2023. GODINE

STRATEGIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA U CRNOJ GORI OD 2019. DO 2023. - VERZIJA ZA DJECU

OKVIR ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD U CRNOJ GORI

PRIRUČNIK ZA STRUČNJAKE I DONOSITELJE ODLUKA U PRAVOSUDNIM PITANJIMA KOJA UKLJUČUJU DJECU ŽRTVE ILI SVJEDOKE KAZNENIH DJELA

TEHNIKE ISPITIVANJA RANJIVIH ŽRTAVA I SVJEDOKA

ANALIZA POSLOVA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KAO ORGANA STARATELJSTVA U 2018. GODINI

IZVJEŠTAJ O NASILJU U PORODICI I NASILJU NAD DJECOM PREMA PODACIMA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD ZA PERIOD OD 2012. GODINE DO 2018. GODINE 

IZVJEŠTAJ O ORGANIZACIONOJ I KADROVSKOJ STRUKTURI CENTARA ZA SOCIJALNI RAD CRNE GORE

IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU OSNOVNIH PRAVA IZ MATERIJALNIH DAVANJA U 2018. GODINI

ANALIZA MINIMALNIH STANDARDA USLUGA U SISTEMU SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE CRNE GORE

MAPIRANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U CRNOJ GORI

ANALIZA POTREBA I POTENCIJALNIH RESURSA ZA RAZVOJ USLUGE PORODIČNI SMJEŠTAJ ZA STARIJE

IZVJEŠTAJ O RADU DNEVNIH CENTARA (BORAVAKA) ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U CRNOJ GORI ZA 2018. GODINU 

IZVJEŠTAJ O RADU USTANOVA ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM I STARIH LICA U CRNOJ GORI ZA 2018. GODINU

ANALIZA RADA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD U CRNOJ GORI

ANALIZA PRIMJENE STRATEGIJE RAZVOJA HRANITELJSTVA U CRNOJ GORI

ANALIZA NACIONALNOG PLANA AKCIJA 2013-2017

ANALIZA FUNKCIONISANJA SUPERVIZIJE U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA – USLUGE SOCIJALNU I DJEČJE ZAŠTITE

OD PROBLEMA DO PRILIKA U VOĐENJU SLUČAJA (Priručnik za praktičare) - Nevenka Žegarac

ANALIZA PRIMJENE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIH LICA 2013-2017. GODINE

SUPERVIZIJA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD - PRIRUCNIK ZA SUPERVIZORE

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon