Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 24. i 25. februara, u Domu starih u Bijelom Polju,  organizovao  “Osnovnu obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica“.

Ova dvodnevna obuka je organizovana po akreditovanom programu Humanitarne organizacije „Dečje srce“ iz Beograda, što je prvi akreditovani program obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike u socijalnoj zaštiti, u Crnoj Gori.

Obuci, koju su realizovali Goran Rojević i Sašenka Mirković, stručnjaci HO „Dečje srce“ prisustvovalo je dvadeset učesnika iz JU Dom starih „Bijelo Polje“, JU Dom starih „Grabovac“ iz Risna, Dom starih „Duga“ iz Danilovgrada,  Ministarstva rada i socijalnog staranja i Inspekcije socijalne i dječje zaštite.

Obuka je organizovana sa ciljem senzibilizacije i edukacije stručnih radnika i stručnih  saradnika za pružanje što kvalitetnije usluge u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica a obrađene su sledeće teme: standardi za funkcionisanje ustanova za smještaj odraslih i starih lica; prevazilaženje predrasuda kao osnov dobre komunikacije; prijem i prijemna procjena korisnika usluge; kreiranje individualnog plana rada; restriktivni postupci i mjere prema korisnicima; timski rad i uloga  stručnog tima; motivacija i postupci koji unapređuju naš rad.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu su pratili program obuke sa ciljem  procjene kvaliteta realizacije programa i to kroz neposredno posmatranje i anketiranje učesnika.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu organizovana je obuka na temu "Izgradnja kapaciteta stručnih radnika u centrima za socijalni rad o zloupotrebi i seksualnom nasilju nad djecom". Ova obuka u organizaciji Zavoda organizovana je uz pomoć TAIEX-a.

Bila je ovo trodnevna obuka tokom koje su obrađene neke od sledećih tema: procjena seksualnog zlostavljanja djece, razotkrivanje od strane djece, mjere prevencije seksualnog zlostavljanja djece (iskustva iz Irske i Hrvatske), porodična terapija i seksualno zlostavljanje djece, traumatski uticaj seksualnog zlostavljanja, psihodijagnostika, manipulacija, lažne optužbe za seksualno zlostavljanje kao i brojne druge teme.

Gost tokom obuke, Doc. dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja Podgorica govorio je o međusektorskoj saradnji, planu formiranja multidsciplinarnog tima i ulozi doma zdravlja u zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja. On je istakao da su pedijatri zaštitnici i prijatelji djece i da je neophodna edukacija pedijatara kao i njihovo aktivnije uključivanje u borbu protiv nasilja nad djecom. Takođe, predložio je organizaciju zajedničkih edukacija na temu nasilja za sektor socijale zaštite i zdravstva.

Organizacija obuke o zaštiti od zlostavljanja i seksualnog zlostavljanja djece predstavlja korak više ka usavršavanju stručnih radnika u Crnoj Gori, kao i njihovom kvalitetnijem radu sa korisnicima u ustanovama/institucijama u kojima su zaposleni. Obuku je podržalo i Ministarstvo rada i socijalnog staranja čiji je generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Goran Kuševija prisustvovao većem dijelu obuke tokom koje je naglasio značaj edukacije stručnih radnika i jačanje njihovih kapaciteta u borbi protiv nasilja, naročito nasilja nad djecom.

Obuku su realizovali gospođa Ella Selak Bagarić, magistar psihiologije zaposlena u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba kao i gospodin Keith O`Reilly, socijalni radnik i direktor St. Claire odjeljenja u dječjoj bolnici u Dablinu.

Mogućnost da dobiju više informacija i praktičnih znanja o nasilju nad djecom i zloupotrebi (uključujući i seksualnu zloupotrebu) djece dobio je 20 stručnih radnika. Radionici su prisustvovali predstavnici svih 13 centara za socijalni rad, predstavnici Dječjeg doma „Mladost“, Doma zdravlja Nikšić, kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Ekspertsku misiju "Izgradnja kapaciteta stručnih radnika u centrima za socijalni rad o zloupotrebi i seksualnom nasilju nad djecom" organizuje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu uz pomoć TAIEX-a (instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija, kojim upravlja Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije) u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u periodu od 19. do 21. ferbruara 2018. godine sa početkom u 9 časova.

Cilj ove ekspertske misije je jačanje praktičnih znanja i izgradnja kapaciteta zaposlenih u centrima za socijalni rad o nasilju nad djecom i zloupotrebom (uključujući i seksualnu zloupotrebu) djece. Osim predstavnika centara za socijalni rad učesnici tokom ove misije biće i predstavnici Dječjeg doma „Mladost“, predstavnik Doma zdravlja Nikšić, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Realizatori obuke su gospođa Ella Selak Bagarić i gospodin Keith O` Reilly.

Gospođa Ella Selak Bagarić, magistar je psihiologije zaposlena u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. Takođe je  predavač na predmetu “Nasilje i djeca” na postdiplomskom specijalističkom studijskom programu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Gospodin Keith O`Reilly je socijalni radnik i direktor St. Claire odjeljenja u dječjoj bolnici u Dablinu. Takođe je direktor multidisciplinatne usluge za djecu i bavi se terapeutskim radom sa djecom i porodicama koje su pretrpjele seksualno zlostavljanje.

Završnoj konferenciji projekta "Nama je stalo, mi djelujemo" koja je održana u Baru, 5. februrara 2018. godine prisustvovali su predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, sprovedene aktivnosti kao i postignuti rezultati.

Projekat "Nama je stalo, mi djelujemo" posvećen je jačanju socijalne inkluzije i zapošljivosti nezaposlenih lica sa invaliditetom iz opština Bar i Ulcinj.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao radionicu na temu: „Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu“. Radionica je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Potreba za organizovanjem ovakve radionice uočena je prilikom istraživanja o potrebama za obukama, u cilju  jačanja kapaciteta centara za socijalni rad, kada je značajan broj  stučnih radnika  istakao da postoje  teškoće u komunikaciji sa određenim korisničkim grupama i da je, uviđajući značaj vještina komunikacije za rad u okviru socijalne i dječje zaštite, potrebno organizovati obuke na temu komunikacije.

Takođe, jedan od zaključaka panela koji je održan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a kome su prisustvovali predstavnici nevladinih orgnizacija i stručni radnici centara za socijalni rad, jeste da je potrebno raditi na poboljšanju kvaliteta komunikacije sa predstavnicima društveno osjetljivih grupa, između ostalih i OSI, koji su korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite.

Radionicu su održale  Bojana Miletić, načelnica  i Nataša Gospić, samostalna savjetnica Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu kao i Goran Macanović, Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, a prisustvovalo joj je 18 stručnih radnika iz Centara za socijalni rad iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada, Cetinja, Kotora i Herceg Novog.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 22.01.2018. godine, organizovao prezentaciju Analize primjene Nacionalnog plana akcije za djecu 2013 – 2017, sa ciljem predstavljanja  ključnih nalaza i preporuka iz Analize.

Analizu je predstavio Urban Boljka, viši istraživač, zaposlen u Institutu za socijalnu zaštitu Republike Slovenije, koji je i ujedno i njen autor.

Predstavljanju Analize  su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, MONSTAT-a, OMBUDSMAN-a, Univerziteta Crne Gore, Ministarstva kulture, Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Instituta za javno zdravlje, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za inspekcijske poslove, Vrhovnog suda, Ministarstva sporta, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnici kancelarije UNICEF-a, kao i predstavnici NVO.

Analiza Nacionalnog Plana akcija 2013-2017

Dana, 28.12.2017. godine u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu po prvi put u Crnoj Gori uručene su licence za rad stručnim radnicima.

Licence za 12 stručnih radnika uručio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić čime je i zvanično započet postupak licenciranja u socijalnoj i dječjoj zaštiti, u cilju unaprjeđenja kvaliteta u radu sa korisnicima prava u ovoj oblasti.

Licencu za rad, shodno važećim propisima, mogu dobiti svi stručni radnici sa odgovarajućim kvalifikacijama obrazovanja, koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu i sertifikat o uspješno završenoj obuci po akreditovanom programu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je donio rješenja o akreditaciji šest programa osnovne obuke namijenjenih stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima u sistemu socijalne i dječje zaštite, nakon što je Komisija za akreditaciju programa obuke izvršila njihovu stručnu ocjenu.

Rješenja o akreditaciji su uručena autorima, odnosno koautorima programa 18.12.2017. godine, u prostorijama Zavoda.

Akreditovani su sledeći programi: Programi Humanitarne organizacije Dečje srce iz Beograda - „Osnovna obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica“, „Osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom“  i „Osnovna obuka za rad sa djecom i mladim sa smetnjama u razvoju u Dnevnim centrima“; Program Crvenog krsta Crne Gore - „Pomoć u kući, usluge gerontodomaćica“;  Program SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica - „Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova/ica multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom“ i Program koautorki iz Pljevalja: Svetlane Dujović, Slobodanke Roganović i Azre Talić - „Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“.

Početkom naredne godine Zavod će, u skladu sa svojim zakonskim obavezama, nastaviti sa postupcima akreditacije objavljivanjem javnih poziva, što će biti nova prilika za sve potencijalne autore i koautore da prijave  programe obuka.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao, 13.decembra 2017.godine, prezentaciju Analize primjene strategije razvoja hraniteljstva 2012 – 2016, sa ciljem predstavljanja  ključnih nalaza i preporuka iz Analize.

Analizu je predstavila Ivana Koprivica, psihološkinja i direktorica Centra za porodični smeštaj i usvojenje  iz Novog Sada, koja je i ujedno i nje autor.

Predstavljanju Analize  su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije  UNICEF-a,  centara za socijalni rad, predstavnici NVO, medija kao i hranitelji.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, na poziv NVO JUVENTAS Podgorica, učestvovali su na konferenciji Peer Review sastanak na Zapadnom Balkanu "Država socijalne zaštite - isporuka i finansiranje holističkih usluga", koju je podržao PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences), projekat švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), održanoj 6. decembra u Tirani.

Diskutovano je o pitanjima i perspektivama održivosti socijalnih država na Zapadnom Balkanu, izazovima koji postoje u socijalnoj i ekonomskoj sferi.

Zaključeno je da je, zbog postojanja stalnih rizika po stabilan socijalno-ekonomski razvoj na ovom dijelu Balkana, neophodno intezivirati razmjenu iskustava (peer-review) i istraživanje metoda za uspotavljanje efikasnijeg sistema socijalne i dječje zaštite na globalnom planu.

Obavještavaju se stručni radnici koji obavljaju poslove u socijalnoj i dječjoj zaštiti da uz zahtjev (obrazac ZIL), koji se podnosi Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, shodno  Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite ("Sl. list CG", br. 73/17), prilažu:

1) diplomu ili drugi dokaz o završenim studijama VII-1 nivo kvalifikacija iz socijalnog rada, psihologije;

pedagogije, andragogije, specijalne pedagogije, pravnih nauka, sociologije i defektologije;

2) sertifikat o uspješno završenom akreditovanom programu obuke, odnosno programu pružanja usluge;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili kao ovjerena kopija.

Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 25. i  26. novembra 2017. godine, organizovao “Obuku za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju”.

Obuka je organizovana za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike zaposlene u JU Zavod “Komanski most”, sa ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih u ovoj ustanovi i sticanja vještina za primjenu konkretnih postupaka za rad sa korisnicima.

Tokom radioničarskog rada učesnici su imali priliku da koriste instrument “Skala procjene opšte funkcionalnosti osobe” čijom upotrebom se kreira finkcionalni profil svakog korisnika, a stekli su znanja i za kreiranje Ritma dana kao osnove u funkcionisanju korisnika. Na korišćenje su dobili i priručnik “Životne vještine za osobe sa smetnjama u razvoju”.

Obuku su realizovali stručnjaci Humanitarne organizacije Dječje srce iz Beograda, Goran Rojević i Sašenka Mirković.

Svi polaznici obuke, njih dvadeset,  će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Dana 17. novembra 2017. godine direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, ugostio je šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Osamu Makkawi Khogalija, u prostorijama Zavoda. Tom prilikom direktor Zavoda upoznao je šefa kancelarije UNICEF-a sa djelatnostima i aktivnostima Zavoda. Direktor Zavoda izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i pomoći u oblasti socijalne i dječje zaštite i izrazio želju da se takva saradnja nastavi i u buduće.

Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 14. do 16. novembra 2017. godine organizovao obuku “Participativno strateško planiranje u funkciji održivog razvoja zajednice, organizacija i usluga u oblasti socijalne zaštite”.

Ciljevi organizovanja ove obuke  su jačanje kapacitita stručnih radnika u znanju i vještinama potrebnim da iniciraju i budu nosioci procesa participativnog planiranja razvoja u oblasti socijalne zaštite i implementacije strateških, operativnih i akcionih planova  na nivou zajednice, organizacije i usluga, kao i njihovo osposobljavanje za izradu strateških razvojnih dokumenta.

Obuci su prisustvovali stručni radnici iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuku je vodila autorka akreditovanog programa “Participativno strateško planiranje održivog  razvoja zajednice, organizacija i usluga u području socijalne zaštite” Nives Radeljić , dipl. socijalna radnica, savjetnica i  trener za strateško planiranje razvoja usluga, organizacija i zajednica, individualno planiranje u radu s korisnicima socijalne zaštite, upravljanje znanjem, izradu projekata, evaluaciju usluga i programa.

Svi polaznici obuke, njih dvadeset, će dobiti sertifikat o završenom program obuke.

Najave događaja

SOS telefon