Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu obuku  „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“, u  tri termina 14,15 i 16. februara 2019. godine. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Zavod je istu obuku organizovao u januaru, za stručne radnike iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz centralne i južne  regije, dok su obuci održanoj u februaru prisustvovali stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz sjeverne regije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje pružaju usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite. Obuci su prisustvovala 52 učesnika.

Autori i relizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog. Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, sa ciljem unaprijeđenja kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjenje efekata stresa.

Učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu obuku „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, u tri termina: 24, 25 i 26 januara 2019. godine, po programu koji  je akreditovan u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, rješenjem broj 03-8/2 od 31.05.2018. godine

Autori i relizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog.

Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, sa ciljem unaprijeđenja kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjenje efekata stresa.

Obuci je prisustvovalo ukupno 56 učesnika, stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz centralne i južne  regije, kao i predstavnici Uprave za inspekcijske poslove i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 05.12. do 07.12.2018. godine, organizovao studijsku posjetu Ustanovi „Centar za socijalni rad Grada Mostara“. Četvoro zaposlenih iz Zavoda, načelnica službe za opšte poslove i finansije i tri samostalne savjetnice iz odjeljenja za  razvoj i stručnu podršku, posjetili su Ustanovu „Centar za socijalni rad Grada Mostara“. Centar je kao domaćin susreta upriličio veoma sadržajan program posjeta drugim institucijama i organizacijama koje svojim djelovanjem značajno doprinose obuhvatnosti i kvalitetu socijalne i dječje zaštite na području Grada Mostara: SOS porodični centar Mostar, JU Dječji dom „Mostar“ (prvi dan), Nazaret - Centar za radno osposobljavanje osoba s razvojnim poteškoćama, Udruženje građana i prijatelja djece bez roditeljskog staranja i osoba sa posebnim potrebama Naša djeca – OUR Kids u BiH Mostar i Udruženje Humanitarna organizacija Altruist (drugi dan). Razmjenjena su profesionalna iskustva i primjeri dobre prakse u matičnim službama, regijama, državama i cijelom regionu.   

Izvještaj sa putovanja možete preuzeti ovdje.

UNICEF je u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu 22 i 23. novembra 2018. godine realizovao obuku za stručne radnike iz centara za socijalni rad, na temu „Senzibilizacija u radu sa romskom populacijom“.

Autori i realizatori obuke bili su prof.dr Saša Milić i mr Milena Mijović.

Obuku je pohađalo 15 stručnih radnika iz centara za socijalni rad kao i 2 savjetnika iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Pored upoznavanja sa specifičnostima, stereotipima i predrasudama prema romskoj  populaciji u Crnoj Gori, učesnici su imali priliku da identifikuju i prepreke u ličnom radu sa pomenutom populacijom.

Predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovao je Međunarodnoj konferenciji na temu planiranja, razvijanja i jačanja socijalnog rada koja je održana u Rumuniji, Bukureštu, u periodu od 21-23. novembra 2018. godine sa ciljem razmjene iskustva sa kolegama iz Evrope i Centralne Azije.

Predstavnici zemalja učesnica Konferencije su održali prezentacije na datu temu, dok su predstavnici Crne Gore kroz svoju  prezentaciju  predstavili rezultate reforme sistema socijalne i dječje zaštite od 2011-2018. 

Prva panel diskusija bila je posvećena izazovima u planiranju socijalne zaštite. Drugog dana panel diskusije su bile usmjerene na izazove u razvoju i jačanju socijalnog rada dok je  glavna tema  panela trećeg dana bila fokusriana na poziv na akciju koji podrazumijeva ulaganje u planiranje, razvoj i jačanje socijalnog rada u državi a koji sastoji se od 5 principa:

  1. Saglasnost sa zajedničkim setom definicija usluga socijalne zaštite i povezivanje stručnih radnika iz Evrope i Centralne Azije;
  2. Efektivno dugoročno planiranje broja stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite i pridruživanje funkcija, kompetencija i kvalifikacija;
  3. Razvijanje kompetencije stručnih radnika;
  4. Podrška zaposlenima u socijalnoj zaštiti;
  5. Jačanje multisektorskog pristupa radu;

Na kraju su svi predstavnici zemalja učesnica objasnili na koji način će u svojoj zemlji implementirati Poziv na akciju.

U cilju dobijanja relevantnih informacija i podataka koji će nakon izvršene Analize minimalnih standarda za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge doprinijeti unapređenju normativnog okvira u socijalnoj i dječjoj zaštiti Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao u periodu od 11-14. novembra 2018. godine četiri fokus grupe sa predstavnicima nevladinog sektora kao veoma važnog agensa u sistemu socijalne i dječje zaštite.

Održane su fokus grupe sa 27 predstavnika NVO koji se bave zaštitom prava žena, OSI, starih lica i zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Svrha ove analize je sagledavanje efekata postojećih usluga na dobrobit korisnika, odnosno, koliko usluge, definisane podzakonskim aktima, zaista ostvaruju željene efekte na život korisnika, sagledavanje usklađenosti postojećih podzakonskih akata kojima se reguliše primjena usluga sa evropskim standardima usluga, kao i davanje preporuka za usklađivanje podzakonskih akata i unaprjeđivanje pružanja postojećih usluga. Svi predstavnici NVO koji su prisustvovali fokus grupama izrazili su svoja mišljenja i stavove u pogledu minimalnih standarda, njihovog zadovoljenja kao i procesa sticanja licence pružaoca usluga.

U skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, uz tehničku podršku i pomoć UNICEF-a, izradili su Analizu rada centara za socijalni rad.

Prezentacija Analize koju je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu održana je 07. novembra 2018. godine, i na njoj su govorili Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, šef predstavništa UNICEF-a, Osama Kogali, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Goran Kuševija kao i konsultant Marko Milanović, koji je izradio predmetnu Analizu.

Konsultant Milanović je dao osnovne informacije o istraživanju, predstavio metodologiju izrade Analize, osnovna postignuća kao i osnovne nalaze gdje je konstatovao da se centri za socijalni rad još uvijek suočavaju sa značajnim izazovima u pružanju kvalitetnih usluga.

Ova Analiza nastala je kao rezultat potrebe države Crne Gore da izmjeri progres koji je ostvaren u oblasti unaprjeđenja direktnog rada sa korisnicima sistema socijalne i dječije zaštite, koji se mjeri kroz uticaj niza reformskih inicijativa od značaja za rad centara za socijalni rad, koje su sprovedene u periodu od 2011. godine do danas. Procesom izrade analize rukovodio je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, uz ekspertsku i finansijsku podršku UNICEF-a. 

Prezentaciji je prisustvovalo 44 učesnika i to: direktori centara za socijalni rad, rukovodioci područnih jedinica centara za socijalni rad, predstavnici Uprave za inspekcijske poslove, predstavnici međunarodnih organizacija UNICEF i UNDP, predstavnici Ministartva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Prezentaciju Analize možete preuzeti ovdje.

Kratak sažetak Analize možete preuzeti ovdje.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 16.10.-19.10.2018, organizovao studijsku posjetu Zavodu za socialne dejnosti u Skoplju. Petoro zaposlenih iz Zavoda, načelnici Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku i Odjeljenja za unapređenje kapaciteta stručnih radanika i tri samostalna savjetnika su posjetili Zavod za socijalne dejnosti, Ministerstvoto na trud i socijalna zaštita i brojne servise koji pružaju usluge u socijalnoj zaštiti u Skoplju. Cilj posjete je bio razmjena iskustava sa kolegama iz Zavoda, kao i upoznavanje sa programima i uslugama koje funkcionišu u Makedoniji, a nedovoljno su razvijene ili još uvijek nijesu razvijene u Crnoj Gori.

Izvještaj sa putovanja možete preuzeti ovdje.

 

Dana 25. oktobra 2018. godine direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštituDrago Spaić, ugostio je šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Osamu Makkawi Khogalija, u prostorijama Zavoda. Tokom sastanka sagovornici su razgovarali o ostvarenim rezultatima, ali i potrebama za nastavkom saradnje Zavoda i UNICEF-a u pravcu daljeg unapređenja stanja sistema socijalnu i dječje zaštite.

Direktor Zavoda izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i pomoći u oblasti socijalne i dječje zaštite i izrazio želju da se takva saradnja nastavi i u buduće. On je istakao da vjeruje da uspješnost saradnje sa UNICEF-om može imati samo uzlazni karakter i napravljen je dogovor da će se putem redovnih konsultacija intenzivirati rad na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 29. i 30. septembra 2018. godine organizovao „Osnovnu obuku za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – I modul. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Obuci, koju su realizovale autorke programa, Svetlana Dujović i Slobodanka Roganović, prisustvovala su dvadeset dva učesnika/ce, a pratile su je inspektorka socijalne i dječje zaštite i predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuka je prvenstveno namjenjena stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima, zaposlenim u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, iz kojih ustanova je i bio najveći broj učesnika/ca.

Tokom dva dana govorilo se o procesu i konceptu socijalne inkluzije, relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima, ulozi i značaju dnevnih centara u sistemu socijalne i dječje zaštite, organizaciji rada u dnevnim centrima, neophodnim procedurama za obezbjeđivanje sigurnog okruženja, specifičnostima i metodama rada s djecom sa različitim smetnjama, organizaciji individualnog i grupnog rada, vođenju dokumentacije o korisnicima u dnevnim centrima, primjeni propisanih obrazaca, izradi individualnih planova rada, važnosti prilagođavanja plana mogućnostima i potrebama konkretnog korisnika/ce, vođenju listi praćenja, izradi izvještaja o korisniku i zaključku ponovnog pregleda, timskom radu, saradnji sa centrima za socijalni rad i razvijanju partnerskog odnosa sa roditeljima. Sve obrađene teme bile su bogato ilustrovane primjerima iz iskustva i prakse autorki programa, što je dodatno doprinosilo njihovoj relevantnosti, aktuelnosti i zanimljivosti. Svaku tematsku cjelinu pratile su odgovarajuće vježbe kroz koje su učesnici programa, radeći u malim grupama, uvježbavali primjenu stečenih znanja u praksi.

Predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu pratila je program obuke sa ciljem procjene kvaliteta realizacije programa, i to kroz posmatranje sa učešćem i anketiranje učesnika tokom i na kraju obuke.

Svi učesnici, njih 23, će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.     

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa Taiex-om organizovao je dvodnevnu obuku (11. i 12. septembra 2018. god) za stručne radnike centara za socijalni rad, na temu „Unapređenje vještina voditelja slučaja u radu sa žrtvama nasilja, posebno djece, sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje“.

Obuku su sprovele edukatorke iz Hrvatske, gđa. Renata Odeljan, Direktorka policijske akademije i viši predavač u Policijskoj akademiji u Zagrebu, gđa. Ninoslava Pećnik, šefica odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i gđa. Sandra Batlak, savjetnica u kabinetu Ministarstva demografije, porodice, mladih i socijalne politike.

Tokom dva dana govorilo se o važnim temama, a neke od njih su - zakonska regulativa (poznavanje obaveznih domaćih i međunarodnih dokumenata), organizacija međusektorske saradnje, upoznavanje sa skalama za procjenu razvojnih rizika, kao i procjena rizika sigurnosti, profesinoalno sagrijevanje i dr.

Kroz radioničarski rad stručni radnici provježbavali su tehniku intervjuisanja djece koja su žrvte nasilja, a tokom diskusije iznosili su svoje primjere iz prakse te kroz njih definisali načine postupanja, odnosno kako se to radi u Hrvatskoj, a kako u Crnoj Gori.

Gđa. Renata Odeljan prikazala je statističke podatke koje u Hrvatskoj vodi Uprava policije i upoznala nas sa značajem i radom Nacionalnog tima za borbu protiv nasilja, koji čine visoko pozicionirani stručnjaci iz ministarstava značajnih za ovu problematiku.

Organizovanje ove obuke definisano je Strategijom od zaštite od nasilja u porodici 2016-2020. god. Obuci je prisustvovao ukupno 21 učesnik.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja održalo je sastanak sa predstavnicama NVO koje se bave zaštitiom od nasilja nad ženama i nasiljem u porodici.

Sastanku su prisustvovale predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Bojana Miletić, predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori, predstavnica delegacije Evropske unije.

Glavna tema sastanka bio je proces licenciranja i finansiranja socijalnih servisa. Predstavljeni su Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu, kao i Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite. Predstavnice NVO su iznijele niz prijedloga kako bi se pobošljao položaj NVO u sistemu socijalne zaštite.

Na sastanku je dogovoreno da će se jačati kapaciteti za dobijalnje licence NVO, te će sljedeći sastanak biti održan početkom septembra tekuće godine.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je izrazilo spremnost da prihvati određene sugestije NVO, a koje se odnose na pomenute Pravilnike, ulogu NVO u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u prodici, te pozvalo NVO da se uključi u izradu sektorske analize za 2019. godinu radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 4. i 5. jula, organizovao  “Osnovnu obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica“, u Domu starih u Pljevljima.  

Ova dvodnevna obuka je organizovana po akreditovanom programu Humanitarne organizacije „Dečje srce“ iz Beograda, a  realizovali su je stručnjaci  organizacije,   Goran Rojević i Sašenka Mirković.

Obuci je prisustvovalo ukupno 17 učesnika. Osim stručnih radnika i saradnika zaposlenih u novootvorenom Domu starih u Pljevljima obuci su prisustvovali i stručni radnici zaposleni u dnevnim centrima i nevladinim organizacijama, ako i nezaposleni diplomirani socijalni radnici koji su položili stručni ispit za rad u socijalnoj zaštiti.

Obuka je organizovana sa ciljem senzibilizacije i edukacije stručnih radnika i stručnih  saradnika za pružanje što kvalitetnije usluge u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica a obrađene su sledeće teme: standardi za funkcionisanje ustanova za smještaj odraslih i starih lica; prevazilaženje predrasuda kao osnov dobre komunikacije; prijem i prijemna procjena korisnika usluge; kreiranje individualnog plana rada; restriktivni postupci i mjere prema korisnicima; timski rad i uloga  stručnog tima; motivacija i postupci koji unapređuju naš rad.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu su pratili program obuke sa ciljem  procjene kvaliteta realizacije programa i to kroz neposredno posmatranje i anketiranje učesnika.

U periodu od 26.06. – 29.06. 2018.god. u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu održana je osnovna obuka za stručne radnike centara za socijalni rad, na temu „Osnovna obuka za primjenu metoda vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti“. Obuka je akreditovana od strane Zavoda, a sproveli su je autori prof.dr. Miroslav Brkić, redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka i Sandra Perić, direktorica Komore socijalne zaštite u Srbiji.

Polaznici obuke imali su priliku da usvoje nova znanja vezana za postupak vođenja slučaja – prijemnu procjena, određivanje prioriteta postupanja, vještine postavljanja pitanja, identifikovanje potreba, početnu procjena, usmjerenu procjena, svrhu i osnovne elemente plana usluga, pojam i značaj upravljanja obimom posla, ulogu rukovodioca službe, ulogu supervizije.

Prisutne su poydravili direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Obuku su prošla ukupno 43 stručna radnika, koji će dobiti sertifikate nepohodne za dobijanje licence za obavljanje osnovnih stručnih poslova.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon