Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, 14 juna 2019.godine,   organizovao sastanak predstavnika resursnih centara i centara za socijalni rad. Sastanak je održan u prostorijama Zavoda, u cilju unapređenja međusektorske saradnje i prezentacije rada resursnih centara, u skladu sa Strategijom inkluzivnog obrazovanja.

Resursni centri ( Resursni centar za sluh i govor - Kotor "Dr. Peruta Ivanović", JU Resursni centar za djecu i mlade "Podgorica" – Podgorica i JU Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom "1.jun" - Podgorica ) su, kroz  prezentaciju “ Uloga resursnih centara u socijalnoj inkluziji, značaj partnerstva i međusektorske saradnje”  informisali predstavnike centara za socijalni rad o uslugama koje pružaju sa posebnim akcentom na ranu intervenciju, individualni rad i tretman za osnovce I pripremnu nastavu, polaganje vanrednih, maturskih i drugih završnih ispita.

Sastanku su, osim predstavnika resursnih centara i centara za socijalni rad, prisustvovali  i predstavnici Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvoiI Zavoda za socijalnu I dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, trećeg i četvrtog juna 2019. godine,  organizovao  dvodnevnu obuku  “Komunikacija i pregovaranje кao način za rešavanje sporova”. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Autor i realizator obuke,  po programu koji  je akreditovan u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, rješenjem broj broj 03-6/2 od 06.03.2019 . godine je, Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, a kroz interaktivne prezentacije i vježbe, obrađene su sledeće teme: Кomunikacija – proces, karakteristike i faktori uspešne komunikacije, Pregovaranje kao način rešavanja konflikata i pregovaračke strategije i taktike, Simulacija pozicionog pregovaranja i korišćenja taktika nadmetanja, Pregovaranje zasnovano na interesima – osnovne karakteristike   pregovaranja                zasnovanog na interesima, Rešavanje problema kao pregovaračka strategija i Integrativna rešenja i tipovi integrativnih rešenja.

Svi učesnici obuke, njih 21,  će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu tokom marta mjeseca počeo je sa realizacijom eksterne supervizije, u skladu sa mjerama iz  Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za period 2018 – 2022 .god.

Eksterna supervizija sprovedena je na način što su supervizori Zavoda obišli centre za socijalni rad, organizovali grupne i individulane sastanke, a 17.aprila organizovan je grupni supervizijski sastanak u prostorijama Zavoda.

Tokom obilazaka centara za socijalni rad, 49 stručnih radnika iskazalao je potrebu za supervizijskom podrškom – 11 supervizora, 8 rukovodilaca stručnih službi, 29 voditelja slučaja i 1 stručni radnik na materijalnim davanjima.

Stručni radnici su uglavnom izrazili zadovoljstvo dosadašnjom  saradnjom sa supervizorima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i pozitivan stav prema obezbeđenoj superviziji  čiju ulogu primarno sagledavaju kao podržavajuću, a što je u skladu sa njihovim potrebama i očekivanjima.

Centri za socijalni rad koji nemaju svog internog supervizora, zbog manjka broja stručnih radnika, naglašavaju značaj eksterne supervizije i ističu potrebu za češćim kontaktima sa Zavodom, kako kroz naše obilakse, tako i putem drugih oblika komunikacije (telefonom, mejlom). U ovim centrima za socijalni rad, podršku kroz rad na slučaju, voditelji slučaja dobijaju od rukovodioca službe i direktora.

Tokom sastanaka, osvrnuli smo se kako na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, tako i na njihove snage.

Kao značajne snage u svom radu stručni radnici  izdvajaju:

 • dobre međuljudske odnose unutar pojedinih službi i fleksibilno korištenje timskog rada u slučajevima u kojima je timska saradnja jedna od mogućnosti, ali ne i obaveza;
 • u pojednim manjim centrima za socijalni rad, stručni radnici na materijalnim davanjima uključuju se u određene segmente poslova vođenja slučaja (izrada nalaza i mišljenja za potrebe ZIKS-a, Suda za prekršaje – vezano za prekršajne postupke prema maloljetnicima) kako bi bar u manjoj mjeri rasteretili voditelje slučaja i doprinjeli nesmetanom odvijanju poslova;
 • želja za učenjem i profesionalnim usavršavanjem;
 • prepoznavanje potrebe za proaktivnim radom u zajednici - uposleni ispoljavaju afinitete i posjeduju stručne kapacitete.

Teme koje definišu kao “problematične”, a odnose se na proces rada su :

 • postavljanje i uloga staratelja;
 • zbrinjavanje psihijatrijskih bolesnika nakon hospitalizacije;
 • rad sa licima koja se bila na izdržavanju kazne zatvora (i njihovim porodicama);
 • izvršenje mjere pojačanog nadzora starateljstva nad maloljetnim licima;
 • rad sa žrtvama nasilja (ujednačavanje prakse);
 • definisanje prijemne kancelarije;

U skladu se ovim  temama Zavod za socijalnu i dječju zaštitu održao je prvi grupni sastanak supervizora, 17. aprila 2019. god., na temu “postavljanje i uloga staratelja”. Sem supervizora, sastanku su prisustvovali direktor Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu Goran Kuševija, pravnica iz Ministasrtva rada i soc.staranja Vesna Cimbaljević, inspektor socijalne i dječje zaštite Vlastimir Knežević, kao i direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Drago Spaić.

Zaključak sa sastanka je bio da je neophodno formirati radnu grupa koja će definisati  smjernice o postupanju stručnih lica u predmetima vezanim sa poslove starateljstva, kako bi se u svim centrima za socijalni rad ujednačila praksa.

Tokom drugog kvartala, eksterni supervizori Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, nastaviće sa obilaskom centara za socijalni rad, a posebna pažnja biće posvećena onim centrima koji nemaju internog supervizora.

U periodu od 15 – 17. maja 2019. godine Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, u saradnji sa Dječjim domom "Mladost" iz Bijele, organizovao je trodnevnu edukaciju stručnih radnika na temu „Program za pružaoce usluga urgentnog smještaja“.

Edukaciju su sprovele psihološkinja Jelena Radovanović i spec.pedag. Ivana Milosavljević Đukić, rukovodilac Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane djece.

Obuku su prošla 24 stručna radnika - 7 stručnih radnika iz Dječjeg doma, 15 voditelja slučaja iz centara za socijalni rad i dva pravnika.

Teme o kojima se razgovaralo su: ko sve može biti korisnik smještaja u prihvatilište, na koji način se vrši smještaj, uloga centra za socijalni rad, odnosno voditelja slučaja u procesu prijema, planiranja usluga i otpusta, način rada prihvatilišta, uloga stručnog radnika u prihvatilištu – šta je njegov posao, a šta posao terapeuta, razvijanje mreže saradnje.

Metode rada koje su korištene u procesu učenja bile su predavanje, rad u malim grupama, diskusija i igranje uloga.

Svi učesnici su pokazali veliko interesovanje, aktivno su učestovovali u čitavom procesu, razmjenjivali svoja dosadašnja iskustva i dileme.

Edukatorke imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom žrtvama nasilja, njihov program akreditovan je od strane Zavoda te će svi polaznici dobiti sertifikat o završenoj obuci.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  je  organizovao još dvije  jednodnevne radionice na temu: “Etički kodeks i etička pitanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti”,  sa ciljem unapređenja etičkog senzibiliteta i etičke kompetencije stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Svrha organizovanja ovih radionica, sa kojima će se nastaviti i u narednom periodu, je jačanje primjene Etičkog kodeksa, u skladu sa Strategijom  razvoja Sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine.

Radionice su održane u prostorijama Zavoda 09 i 10. maja 2019 godine i prisutvovalo im je ukupno 38 stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 18 i 19. aprila 2019. godine započeo sa organizacijom više jednodnevnih radionica na temu: “Etički kodeks i etička pitanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti”,  sa ciljem unapređenja etičkog senzibiliteta i etičke kompetencije stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Jačanje primjene Etičkog kodeksa je, Strategijom  razvoja Sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine, predviđeno kao mjera 2.2, u okviru Akcionog plana za 2019. godinu.

Radionica sadrži sledeće teme: Etičke vrijednosti u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Etičke kompetencije - osnovne karakteristike i zašto su važne stručnjacima u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Etički kodeks za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti - predstavljanje sadržaja; Koncepti za donošenje etički ispravnih odluka; Etičke dileme u stručnom radu i postupak njihovog razrešavanja.

Realizatori radionica, kojima je, 18 i 19.aprila 2019. godine, prisustvovalo ukupno 36 stručna radnika iz centara za socijalni rad, ustanova socijalne i dječje zaštite i Inspekcije socijalne i dječje zaštite,  su Vladan Jovanović, regionalni nezavisni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava i Radmila Marković, načelnica Odjeljenja za unapređenje kapaciteta stručnih radnika u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 03. aprila 2019. godine organizovana je prezentacija “Poziv na akciju i  osnaživanje radne snage u sektoru socijalnog rada i socijalnih službi u Evropi i Centralnoj Aziji, investicija u budućnost naše djece”, u saradnji sa predstavnicima Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Prezentaciju su održali Miloš Ristić, samostalni savjetnik za akreditaciju i licenciranje i Nela Krnić, koordinatorka Programa dječije zaštite UNICEF-a za Crnu Goru.

Poziv na akciju poziva Vlade zemalja regiona Evrope i Centralne Azije da usvoje sledeće principe:

 1. Usvajanje zajedničkih definicija socijalne službe i srodnog osoblja u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA) da 2030. godine kako bi se omogućilo ispunjenje zajedničke regionalne agende ECA za osnaživanje radne snage socijalnih službi i redovno komparativno praćenje.
 2. Efikasno dugoročno planiranje radne snage socijalnih službi: usklađivanje funkcija, procesa, kompetencija i kvalifikacija
 3. Razvoj kompetencija radne snage socijalnih službi
 4. Podrška radnoj snazi socijalnih službi
 5. Razvoj srodnog osoblja

Cilj ovog dokumenta je da obezbijedi da su funkcije, kompetencije i kvalifikacije usklađene u radnoj snazi socijalnih službi na način da više nema nekvalifikovanih zaposlenih na pozicijama koje zahtijevaju stručne kompetencije, te da postoji raznovrsno osoblje koje je raspoređeno u različitim službama a koje posjeduje prave kvalifikacije za nadležnosti i odgovornosti njihove pozicije..

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, studenti Fakulteta političkih nauka, odsjek za socijalnu politiku i socijalni rad, konsultant Zavoda, gospodin Marko Milanović i zaposleni u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovao je konsultativni sastanak u utorak, 02. aprila 2019. godine, u prostorijama Zavoda u vezi sa izradom Okvira za razvoj kompetencija stručnih radnika u centrima za socijalni rad. Okvir za razvoj kompetencija stručnih radnika prezentovao je konsultant Zavoda, gospodin Marko Milanović.

U skladu sa preporukama koje su rezultat Analize rada centara za socijalni rad, Zavod za socijalnu i dečju zaštitu pristupio je razvoju sistema za razvoj kompetencija zaposlenih u centrima za socijalni rad. Unapređenje kompetencija novozaposlenih radnika u centrima za socijalni rad otežava činjenica da sistem interne supervizije i nadzora nad stručnim radnom još uvek nije zaživio na planiran način. Isto tako, prije reforme nije postojao sistem licenciranja stručnih radnika, pa ni obaveza stručnih radnika za kontinuiranim usavršavanjem, te je profesionalni razvoj radnika bio lična odluka stručnih radnika, ali ne i obaveza. Kao prioritetnu mjeru za unapređenje kompetencija stručnih radnika Analiza rada centara za socijalni rad prepoznaje izradu okvira za razvoj kompetencija stručnih radnika, koji bi činio sistem znanja, vještina i vrijednosti koje stručni radnici u centrima za socijalni rad treba da razviju, kako bi klijentima pružali adekvatnu i pravovremenu podršku.

Kako bi se ispunila ova preporuka, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 2019. godine izradio, uz participaciju stručnih radnika, ovaj Okvir za razvoj kompetencija stručnih radnika u centrima za socijalni rad. Cilj ovog dokumenta je da mapira znanja, vještine i vrijednosti koje treba da imaju zaposleni u centrima za socijalni rad na pozicijama voditelja slučaja, supervizora i rukovodioca. Okvir za razvoj kompetencija namijenjen je kako stručnjacima zaposlenim u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, tako i stručnim radnicima zaposlenim u centrima za socijalni rad i ekspertima u oblasti socijalne zaštite.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kancelarije UNICEF-a i UNDP-a u Crnoj Gori, odsjeka za inspekciju socijalne i dječije zaštite i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu “Obuku pravnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti u Crnoj Gori“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda 27.02.2019. godine. 

Autor i realizator obuke,  po programu koji  je akreditovan u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, rješenjem broj 03-1/2 od 15.02.2019. godine je, Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja, sa ciljem jačanja kapaciteta pravnika da na profesionalan način odgovore zahtjevima posla. Na obuci su, kroz interaktivne prezentacije i vježbe, obrađene sledeće teme: Rad u timu, Uloga pravnika u centru za socijalni rad i kod drugog pružaoca usluge socijalne i dječje zaštite, Utvrđivanje najboljeg interesa djeteta / korisnika i Ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i porodičnopravne zaštite.

Obuci je prisustvovalo  11 učesnika iz centara za socijalni rad, dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju, nevladinih organizacija i Uprave za inspekcijske poslove.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu obuku  „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“, u  tri termina 14,15 i 16. februara 2019. godine. Obuka je održana u prostorijama Zavoda.

Zavod je istu obuku organizovao u januaru, za stručne radnike iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz centralne i južne  regije, dok su obuci održanoj u februaru prisustvovali stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz sjeverne regije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje pružaju usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite. Obuci su prisustvovala 52 učesnika.

Autori i relizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog. Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, sa ciljem unaprijeđenja kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjenje efekata stresa.

Učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao  jednodnevnu obuku „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, u tri termina: 24, 25 i 26 januara 2019. godine, po programu koji  je akreditovan u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, rješenjem broj 03-8/2 od 31.05.2018. godine

Autori i relizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog.

Obuka je organizovana na osnovu iskazanog interesovanja stručnih radnika, sa ciljem unaprijeđenja kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjenje efekata stresa.

Obuci je prisustvovalo ukupno 56 učesnika, stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz centralne i južne  regije, kao i predstavnici Uprave za inspekcijske poslove i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 05.12. do 07.12.2018. godine, organizovao studijsku posjetu Ustanovi „Centar za socijalni rad Grada Mostara“. Četvoro zaposlenih iz Zavoda, načelnica službe za opšte poslove i finansije i tri samostalne savjetnice iz odjeljenja za  razvoj i stručnu podršku, posjetili su Ustanovu „Centar za socijalni rad Grada Mostara“. Centar je kao domaćin susreta upriličio veoma sadržajan program posjeta drugim institucijama i organizacijama koje svojim djelovanjem značajno doprinose obuhvatnosti i kvalitetu socijalne i dječje zaštite na području Grada Mostara: SOS porodični centar Mostar, JU Dječji dom „Mostar“ (prvi dan), Nazaret - Centar za radno osposobljavanje osoba s razvojnim poteškoćama, Udruženje građana i prijatelja djece bez roditeljskog staranja i osoba sa posebnim potrebama Naša djeca – OUR Kids u BiH Mostar i Udruženje Humanitarna organizacija Altruist (drugi dan). Razmjenjena su profesionalna iskustva i primjeri dobre prakse u matičnim službama, regijama, državama i cijelom regionu.   

Izvještaj sa putovanja možete preuzeti ovdje.

UNICEF je u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu 22 i 23. novembra 2018. godine realizovao obuku za stručne radnike iz centara za socijalni rad, na temu „Senzibilizacija u radu sa romskom populacijom“.

Autori i realizatori obuke bili su prof.dr Saša Milić i mr Milena Mijović.

Obuku je pohađalo 15 stručnih radnika iz centara za socijalni rad kao i 2 savjetnika iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Pored upoznavanja sa specifičnostima, stereotipima i predrasudama prema romskoj  populaciji u Crnoj Gori, učesnici su imali priliku da identifikuju i prepreke u ličnom radu sa pomenutom populacijom.

Predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovao je Međunarodnoj konferenciji na temu planiranja, razvijanja i jačanja socijalnog rada koja je održana u Rumuniji, Bukureštu, u periodu od 21-23. novembra 2018. godine sa ciljem razmjene iskustva sa kolegama iz Evrope i Centralne Azije.

Predstavnici zemalja učesnica Konferencije su održali prezentacije na datu temu, dok su predstavnici Crne Gore kroz svoju  prezentaciju  predstavili rezultate reforme sistema socijalne i dječje zaštite od 2011-2018. 

Prva panel diskusija bila je posvećena izazovima u planiranju socijalne zaštite. Drugog dana panel diskusije su bile usmjerene na izazove u razvoju i jačanju socijalnog rada dok je  glavna tema  panela trećeg dana bila fokusriana na poziv na akciju koji podrazumijeva ulaganje u planiranje, razvoj i jačanje socijalnog rada u državi a koji sastoji se od 5 principa:

 1. Saglasnost sa zajedničkim setom definicija usluga socijalne zaštite i povezivanje stručnih radnika iz Evrope i Centralne Azije;
 2. Efektivno dugoročno planiranje broja stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite i pridruživanje funkcija, kompetencija i kvalifikacija;
 3. Razvijanje kompetencije stručnih radnika;
 4. Podrška zaposlenima u socijalnoj zaštiti;
 5. Jačanje multisektorskog pristupa radu;

Na kraju su svi predstavnici zemalja učesnica objasnili na koji način će u svojoj zemlji implementirati Poziv na akciju.

Najave događaja

SOS telefon