Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u periodu od 21. do 27. oktobra 2021. godine, organizovao dvije trodnevne osnove obuke za supervizore po akreditovanom programu. Obuku je prošlo 40 stručnih radnika iz sistema socijalne i dječje zaštite, čime se broj supervizora  značajno uvećao.  

Obuku su realizovale autorke programa Nada Šarac i Iva Branković, koje su takođe uz Svetlanu Živanić autorke priručnika „Supervizija u centrima za socijalni rad“.

Kroz jedan interaktivan pristup, učesnici seminara imali su priliku da saznaju šta je to supervizija, koje benefite od ovog oblika stručne podrške imaju stručni radnici, koje organizacija, a koje sami korisnici. Teme kojima su se bavili su: modeli spuervizije, funkcija i vrste supervizije, šta sve obuhvata supervizijski proces, razlike i sličnosti između individualne i grupne supervizije, supervizija kao oblik podrške, ali i oblik učenja, značaj povratne informacije i način izvještavanja i evaluacije.

Po završetku obuke stručni radnici su imali i test provjere znanja, a sertifikat koji će dobiti od Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu omogućiće im da obavljaju poslove supervizora.

 

 

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilnikom o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencija u socijalnoj i dječjoj zaštiti  propisane su evidencije i registri koje vodi Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, kao i način vođenja i sadržaj evidencija. 

Član 153 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17,31/17,42/17 i 50/17) i član 8 Pravilnika o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencija u socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“broj 27/13 )  propisuje da Zavod vodi sledeće evidencije programa obuke: Evidencije prijava za akreditaciju, akreditovanih programa obuke i realizovanih programa obuke, dok  član 11 Pravilnika  precizira podatke koje evidencije treba da sadrže.

Navedenim članom Pravilnika propisano da evidencija o realizovanim programima obuke sadrži:

 • ime i prezime, jedinstveni matični broj učesnika programa obuke;
 • mjesto i datum rodjenja učesnika programa obuke;
 • naziv i adresa poslodavca;
 • kontaktne podatke (broj telefona, elekronska adresa) učesnika programa obuke;
 • naziv programa obuke koji je učesnik pohađao;
 • nivo i vrsta obrazovanja.

Osim liste učesnika koju je potrebno dostaviti u formi koju smo naveli neophodno je u roku od 15 dana dostaviti i izvještaj o realizaciji obuke. Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Na osnovu ove Evidencije Zavod učesnicima obuke  izdaje sertifikate o uspješno završenom programu obuke, u skladu sa članom 147 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,  pa je neophodno da liste učesnika, koje autori i realizatori programa obuke dostavljaju Zavodu sadrže sve gore navedene podatke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je izradio Analizu potreba za uspostavljanje usluga za Romsku i Egipćansku djecu u Crnoj Gori. Za potrebe izrade ove Analize Zavod za socijalnu i dječju zastitu je angažovao konsultanta, psihologa Emraha Jefkaja, koji je angažovan u nevladinom udruženju Impuls.

Analiza potreba za uspostavljanjem usluga podrške za djecu romske i egipćanske nacionalnosti je istraživanje sa podacima i procjenama zaštite dječjih prava i njihovog ostvarivanja na nivou pravnog, obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sektora, te se može koristiti u cilju sistemskog unapređenje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i pružiti zainteresovanim stručnjacima i široj javnosti potpuniji uvid u stanje prava djece romske i egipćanske nacionalnosti, njihove potrebe i specifične izazove sa kojima se suočavaju, te u krajnjem ishodu podstaći proširenje spektra socijalnih usluga za djecu i porodice iz romske i egipćanske zajednice, povećati dostpunost različitih usluga djeci iz ovih zajednica i obezbjediti okvir za unapređenje kvaliteta usluga.

Prvi ciklus obuke za sprovođenje eksterne supervizije, koja je u nadležnosti Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, održana je u periodu 2019 – 2020. godine. Realizovana je uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, kroz 6 modula. Svaki modul sastojao se od teorijskog i praktičnog djela.
 
Teorijskim djelom pokrivene su mnoge značajne teme kao što su: ranjivost i moć u superviziji, učenje u superviziji, grupni supervizijski rad, individulana supervizija, učenje u superviziji, značaj etike, metode i tehnike vođenja supervizije, specifičnosti metodske supervizije, motivišući razgovor za promjenu, značaj konfrontiranja, psihodinamski procesi u grupi, profesionalni stres, kreativne tehnike u superviziji i dr.
 
Praktični, odnosno iskustveni dio, odnosio se na održavanje supervizijskih grupa, u kojima su edukanti bili supervizanti (supervizirani od strane edukatora). Svako od učesnika imao je priliku da prođe kroz sve uloge koje se odigravaju kako u grupnoj, tako i u individualnoj superviziji. Polaznici supervizije su iskusili šta znači biti u fokusu, na koji način grupa može pomoći da se prezentujući problem sagleda iz različitih perspektiva, šta supervizant dobiva ovakvim načinom rada i na koji način ovakav vid stručne podrške podiže kvalitet rada sa korisnicima.
 
Tokom procesa edukacije, zadatak polaznika obuke bio je da formiraju svoje supervizijske grupe te je u tom cilju krajem 2019. godine, raspisan javni poziv za sve stručne radnike u sistemu socijalne i dječje zaštite, koji smatraju da im je potreban ovakav vid profesionalne nadogradnje. Odziv je bio više nego očekivan te se za prvi susret prijavilo više od 100 stručnih radnika kako iz centara za socijalni rad, tako i zaposlenih kod pružaoca usluga.
 
S obzirom da je edukacija organizovana za profesionalce zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu (ukupno 7 polaznika), a jednu supervizijsku grupu može da čini najviše 8 stručnih radnika, zamisao Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu je bila da svi koji su se javili na javni poziv, u početnoj, pripremnoj fazi, imaju priliku da čuju nešto više o ovakvom načinu rada. Nakon toga kroz komunikaciju sa njima i popunjavanje upitnika, provjereno je kome je supervizija prioritetna, ko od njih može da ispoštuje pravila grupnog rada, kako bi prve supervizijske grupe bile organizovane za njih.
Tokom 2020. godine, formirano je 7 grupa sa ukupno 49 sručnih radnika. Od ovog broja 25 stručnih radnika su zaposleni u centrima za socijalni rad, dok su 24 zaposlena kod pružaoca usluga. S obzirom da ovakav način rada podrazumjeva kontinuitet od 10-12 susreta, rad sa ovim grupama nastaviće se u 2021. godini. Istovremeno, organizovaće se i drugi ciklus obuke za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, u sklopu kojeg će se sprovoditi i metasupervizija, odnosno supervizija supervizora.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore je u skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite organizovao Okrugli sto na temu „Primjena propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite“.

Okrugli sto je održan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 27. novembra 2020. godine u skladu sa svim mjerama NKT-a.

Okruglom stolu je prisustovalo 12 stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad kao i u Odsjeku za inspekciju socijalne i dječije zaštite. Ovaj Okrugli sto koji je vodio konsultant Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, gospodin Vlastimir Knežević, bio je namijenjen onim stručnim radnicima koji su po zanimanju pravnici a koji imaju neposrednu vezu sa inspekcijskim nadzorom Odsjeka za inspekciju socijalne i dječije zaštite.

Polaznici su završili i III modul akreditovane obuke "Osnove psihološkog savjetovanja" koja je realizovana u okviru projekta NVO Impuls „Savjetodavno - terapijski centar“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite. Ovu obuku akreditovao je NVO Oli Centar Crna Gora čiji su predstavnici ujedno bili i realizatori obuke, a to su: dr. Bojana Miletić, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije i Sanja Topalović, diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut.

Opšti cilj programa obuke je obezbjeđivanje kvaliteta u pružanju savjetodavnih usluga i unapređenje kvaliteta procesa vođenja slučaja.

Ishodi programa obuke

• Povećan kvaliteta u pružanju savjetodavnih usluga u skladu sa savremenim pristupima u savjetodavnom radu i standardima usluga socijalne zaštite;
• Obezbjeđena kvalitetna i dostupna podrške korisnicima usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
• Povećane kompetencije stručnjaka koji se bave savjetodavnim radom, odnosno pružaju usluge savjetovanja;
• Omogućeno kontinuirano profesionalno usavršavanje stručnih radnika.

Sva tri modula obuke održana su u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Edukaciju je uspješno završilo 15 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Kotora i Bara.

 

Okrugli sto na temu „Prevencija i prepoznavanje zloupotrebe droga kod djece i mladih“ održan je 29.10 u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Vodio ga je izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić, a bio je namijenjen zaposlenima u Centrima za socijalni rad.

Tokom okruglog stola vođena je aktivna diskusija o samoj preventivnoj nauci, stanju u Crnoj Gori i svijetu, najefikasnijim načinima prepoznavanja zloupotrebe droga kod djece i mladih, a poseban segment je bio posvećen razmjeni najboljih praksi i iskustava kao i predlozima za stvaranje kvalitetnije prevencije u Crnoj Gori.

Zajednički je konstantovano da se nedovoljno pažnje u Crnoj Gori posvećuje problematici bolesti zavisnosti i da je neophodna bolja umreženost između institucija i organizacija koje se bave ovim pitanjem kako bi došlo do konkretnih pomaka u ovoj oblasti.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, 19 i 20. oktobra 2020. godine NVO Impuls je organizovao drugi modul akreditovane obuke "Osnove psihološkog savjetovanja". Tokom obuke obrađene su sledeće teme: empatija - gledanje kroz klijentov prozor; razumijevanje onoga što nije izrečeno; procjena ličnih prepreka prihvatajućem stavu; ulazak u klijentov unutrašnji svijet; vještina parafraziranja; vještine reflektovanja osjećanja i primjeri iz prakse; vježbe reflektovanja u parovima i grupi; razumijevanje emocionalih riječi i izraza; rzumijevanje klijenata u kontekstu; posjedovanje vještina razumijevanja različitosti; upotreba vještina razumijevanja konteksta i različitosti; šta je otpor i kako se radi sa otporom.

Program obuke je namijenjen stručnim radnicima zaposlenim kod pružaoca savjetodavno-terapijskih usluga. Takođe, program je podoban i za voditelje slučaja u centrima za socijalni rad, imajući u vidu da su svi elementi savjetodavnog rada ključni faktori uspješnog procesa vođenja slučaja.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, 30. septembra i 01. oktobra 2020. godine NVO Impuls je organizovao akreditovanu obuku "Osnove psihološkog savjetovanja".

Obuka je akreditovana u okviru projekta „Savjetodavno - terapijski centar“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite. Obuku "Osnove psihološkog savjetovanja" akreditovao je NVO OLI CG.
.
Program obuke je namijenjen stručnim radnicima zaposlenim kod pružaoca savjetodavno-terapijskih usluga. Takođe, program je podoban i za voditelje slučaja u centrima za socijalni rad, imajući u vidu da su svi elementi savjetodavnog rada ključni faktori uspješnog procesa vođenja slučaja.

Realizatori obuke su dr. Bojana Miletić, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije i i Sanja Topalović, diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut.

 

Nevladino udruženje Impuls organizovalo je, u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, 23. i 24. septembra 2020. godine dvodnevnu obuku, po akreditovanom programu “ Intervencije u krizi”.


Obuka se organizovala u okviru projekta „Savjetodavno- terapijski centar“, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz program IPA II, u okviru Višegodišnjeg akcionog programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite.

Projekat realizuje Udruženje „Implus“ u saradnji sa Centrom za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, a cilj projekta je razvoj i unapređenje kvaliteta pružanja savjetodavno-terapijskih usluga u okviru novouspostavljenog Savjetodavno-terapijskog centra.

Obuci je prisustvovalo 12 učesnika iz Podgorice i Nikšića.

Realizatori obuke su dr. Bojana Miletić, doktor psiholoških nauka, sistemski porodični psihoterapeut, edukator integrativne psihodinamske psihoterapije i Sanja Topalović, diplomirani psiholog, sistemski porodični psihoterapeut.

U periodu od 28. i 29. septembra 2020. godine. realizovan je u Podgorici u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore akreditovani program obuke “Komunikacija i pregovaranje kao način rješavanja sporova”. Obuci je prisustvovalo 7 učesnika.

Tokom obuke obrađene su sledeće teme:

 • Кomunikacija – proces, karakteristike i faktori uspešne komunikacije
 • Pregovaranje kao način rešavanja konflikata i pregovaračke strategije i taktike
 • Simulacija pozicionog pregovaranja i korišćenja taktika nadmetanja
 • Pregovaranje zasnovano na interesima – osnovne karakteristike pregovaranja zasnovanog na interesima
 • Rešavanje problema kao pregovaračka strategija
 • Integrativna rešenja i tipovi integrativnih rešenja        

Svaka tema obrađena je na interaktivni način, sa diskusijom odnosno vežbom.

Autor i realizator Programa obuke je Vladan Jovanović, dipl.pravnik i specijalista porodične medijacije; regionalni nezavisni konsultant u oblasti socijalne i dječje zaštite, porodičnog prava, prava deteta, ljudskih i manjinsmkih prava i medijacije; predavač na Fakultetu za medije i komunikacije Departmanu za socijalni rad u Beogradu.

Obavještavamo Vas da se obuka: Komunikacija i pregovaranje kao način za rješavanje sporova" odlaže do daljnjeg zbog okolnosti prouzrokovanih virusom COVID19.

O novom datumu održavanja obuke ćemo Vas obavjestiti naknadno.

Obavještavamo Vas da se obuka: Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica, odlaže do daljnjeg.

O novom datumu održavanja obuke ćemo Vas obavjestiti naknadno.

U periodu od 10 – 14. marta 2020. godine u  Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, održaće se prve supervizijske grupe po standardima  ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe).

Organizovaće se 4 dana za superviziju za 80 stručnih radnika.

Formirano je sedam  supervizijskih grupa, a supervizijski sastanci održavaće se jednom mjesečno u trajanju od tri do četiri sata.

Planirano je da se održi osam susreta do kraja 2020. godine, počevši od marta. Naredni mjeseci za supervizijske sastanke planirani su za april, maj, jun, septembar, oktobar, novembar i decembar.

Termini prvih sastanaka za mart mjesec su:

 • mart – II i III grupa;
 • mart – VII i V grupa;
 • mart – VI i IV grupa;
 • mart – I grupa

Supervizija kao nužan dio profesionalne nadogradnje i cjeloživotnog razvoja predstavlja značajan način unaprijeđenja kvaliteta rada sa korisnicima i ostvarivanja njihovih prava. To je specifičan oblik profesionalnog vođenja, učenja i razvoja čiji je cilj osiguranje i razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju profesionalaca i organizacija iz koje dolaze.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon