UNICEF i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, su u periodu od 23. do 24. novembra, u hotelu „Maestral“, organizovali seminar na temu „Uputstvo o radu multidisciplinarnog operativnog tima za zaštitu od nasilja nad djecom i nasilja u porodici“. Seminaru je prisustvovalo 29 članova multidisciplinarnih timova, formiranih pri centrima za socijalni rad, iz Herceg Novog, Bijelog Polja i Danilovgrada.

Pri svakom centru za socijalni rad formiran je multidisciplinarni operativni tim za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, koga čine predstavnici centara za socijalni rad, uprave policije, tužilaštava, sudstva, školstva, zdravstva, nevladinog sektora, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

Uputstvo o radu multidisciplinarnih timova, koje treba da posluži ujednačavanju prakse u radu svih timova, predstavili su konsultanti UNICEF-a Jasmina Ivanović, Milica Pejović i Milena Banić. Učesnici seminara su imali priliku da razmijene iskustva i primjere dobre prakse iz svog svakodnevnog rada u cilju unapređenja prakse na planu zaštite od nasilja u porodici, izdefinišu prednosti i nedostatke i predlože načine za poboljšanje rada timova i unaprijedjenja sistema u cilju efikasnije zaštite žrtve nasilja.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, u periodu od 09. do 14. novembra 2015. godine na Ivanovim koritima organizovao obuku za sticanje znanja i razvijanje vještina za vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti, po akreditovanom programu za vođenje slučaja.

Cilj obuke je bio sticanje znanja o cjelokupnom konceptu metodologije vođenja slučaja i novom načinu rada u centrima za socijalni rad, prilikom primjene pomenute metodologije, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Na seminaru je učestvovao 41 učesnik od kojih je bilo 39 stručnih radnika iz centara za socijalni rad iz Podgorice, Tuzi, Danilovgrada, Cetinja, Nikšića, Bijelog Polja, Berana, Petnjice, Herceg Novog, Kotora, Tivta, Bara, Ulcinja, Rožaja i Plava, kao i po jedan predstavnik iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Predavači na obuci su bili licencirani treneri: Svetlana Dražović, psihološkinja, sertifikovani porodični terapeut; Jasmina Ivanović, dipl. socijalna radnica; Slađana Čabrić, dipl. pedagoškinja i Vesna Tomljanović, dipl. socijalna radnica.

Učesnici su pokazali veliku zainteresovanost za temu i sadržaj seminara. Tokom obuke veoma su aktivno učestvovali u svim sprovedenim aktivnostima (radionicama, grupnom radu, roll play) i diskusijama.

Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za vodjenje slučaja u centrima za socijalni rad.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa UNICEF-om je u periodu od 19. do 22. oktobra, organizovao obuku, sa provjerom znanja za supervizore u centrima za socijalni rad po akreditovanom programu "Program osnovne obuke za supervizore u centrima za socijalni rad".
Obuku o radu supervizora, koje treba da posluži kao pomoć i podrška u radu voditelja slučaja predstavili su autori programa i zaposleni u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu Srabije, Nada Šarac, Svetlana Živanić i Iva Branković.
Cilj obuke je usmjeren na upoznavanje savremenih pristupa o značaju vođenja supervizije u oblasti socijalne zaštite i razvijanje opštih i posebnih kompetencija supervizora neophodnih za planiranje, realizaciju i praćenje procesa supervizije u centrima za socijalni rad.
Kroz interaktivnu obuku, učesnici seminara su imali priliku da razmijene iskustva i primjere dobre prakse iz svog svakodnevnog rada u cilju unapređenja ličnih kompetencija, da izdefinišu prednosti i nedostatke i predlože načine za poboljšanje rada.
Obuci su prisustvovala 22 stručna radnika centara za socijalni rad iz Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Berana, Herceg Novog, Kotora, Bara i Plava, kao i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Nakon završene obuke stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za supervizore u centrima za socijalni rad.

UNICEF i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu su, u periodu od 6.do 9. okotobra, organizovali seminar na temu „ Uputstvo o radu multidisciplinarnog operativnog tima za zaštitu od nasilja nad djecom i nasilja u porodici “, kome su prisustvovali članovi multidisciplinarnih timova formiranih pri centrima za socijalni rad. Pri svakom centru za socijalni rad formiran je multidisciplinarni operativni tim za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, koga čine predstavnici centara za socijalni rad, uprave policije, tužilaštava, sudstva, školstva, zdravstva, nevladinog sektora, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.
Seminar je održan u dva termina. U prvom terminu, 6. i 7. oktobra seminaru je prisustvovalo 28 članova multidisciplinarnih timova iz Kotora, Tivta, Budve i Bara, dok su u drugom terminu, 8.i 9. oktobra seminaru prisustvovali predstavnici timova iz Podgorice, Nikšića, Žabljaka, Pljevalja, Rožaja, Berana i Cetinja, njih 37. Uputstvo o radu multidisciplinarnih timova, koje treba da posluži ujednačavanju prakse u rada svih timova, predstavili su konsultanti UNICEF-a Jasmina Ivanović, Milica Pejović i Milena Banić. Učesnici seminara su imali priliku da razmijene iskustva i primjere dobre prakse iz svog svakodnevnog rada u cilju unapređenja borbe protiv nasilja u porodici, izdefinišu prednosti i nedostatke i predlože načine za poboljšanje rada timova i unaprijedjenja sistema u cilju efikasnije zaštite žrtve nasilja.
Planiran je i treći termin za obuku članova multidisciplinarnih timova iz Herceg Novog, Bijelog Polja, Plava i Danilovgrada čime će biti obuhvaćeni svi timovi na području Crne Gore.

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu dana 9. 10. 2015. godine održan je sastanak na kojem su prisustvovali: gospodin D. Spaić, direktor Zavoda sa saradnicima i konsultantkinja angažovana od strane Regionalne kancelarije UNICEFA u Ženevi gospođa Veronika Sandu sa predstavnikom kancelarije UNICEFA u Crnoj Gori gospodinom S. Živkovićem.
Sastanak je organizovan sa ciljem informisanja gospođe Sandu o svim relevantnim podacima koji se tiču primjene kvalitativno novih metodama rada u sistemu socijalne i dječje zaštite. Gospođa Sandu je naročito bila zainteresovna za metod vođenja slučaja koja se primjenjuje u radu centara socijalnog rada u Crnoj Gori.
Na sastanku je bilo riječi o ukupnoj reformi sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, kao i mjestu i ulozi Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u tim procesima.

 

Seminar o deinstitucionalizaciji u organizaciju TAIEX (Tehnical Assistance and Information Exchange Instrument) tehničke pomoći Evropske komisije, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu održan je dana 07. 10. 2015. godine u Hotelu "Premier" u Podgorici.

Cilj seminara je da pruži dodatnu podršku procesu tranzicije od modela institucionalne njege ka potpunoj deinstitucionalizaciji socijalnih usluga i uspostavljanje socijalnih servisa u zajednici koji će odgovoriti na potrebe ranjivih grupa, njihovu veću socijalnu uključenost i poboljšanje kvaliteta života.

Prezentacije o deinstitucionalizaciji održali su predstavnici Evropske komisije, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Ministarstva prosvjete i lokalnih i Međunarodnih NVO.

Seminaru je prisustvovalo 77 učesnika.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa vladinom Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, uz podrsku Predstavnistva UNICEF-a u Crnoj Gori, realizovali su II fazu Projekta: “Trgovina djecom, dječje prosjačenje i prisilni rani brakovi”, koji je otpočeo jula mjeseca 2015.god.
Nakon trodnevne teorijske i praktične provjere znanja učesnici obuke stekli su zvanje “TRENERA” za oblast trgovina djecom, dječje prosjačenje i prisilni rani brakovi.
Planirano je da tokom oktobra mjeseca ove godine otpočne realizacija treće faze Projekta, kojom će koordinirati Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, a koja će uključiti održavanje stručnih i praktičnih obuka za stručne radnike centara za socijalni rad i drugih sistema koji mogu doprinijeti borbi protiv trgovine ljudima.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovao je 09.07.2015.godine sastanak direktora Dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju. Sastanku, koji je održan u prostorijama Zavoda, prisustvovali su i predstavnici UNICEF-a i Zavoda za socijalnu I dječju zaštitu.

Sastanak je organizovan sa ciljem razmjene iskustava u radu Dnevnih centara i unapređenja njihovog rada, podizanja standarda u pružanju usluga korisnicima, kao i postizanje potpune popunjenosti kapaciteta pojedinih dnevnih centara. Nakon što su direktori kratko predstavili rad svojih ustanova razgovaralo se o načinu i organizaciji rada, kao i izazovima i teškoćama sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Na sastanku su donešeni zaključci koji predstavljaju smjernice za dalji rad i koji će pomoći prevazilaženju teškoća u radu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima u saradnji sa UNICEF-om organizovali su trodnevni seminar na temu „trgovina djecom, dječije prosjačenje i prislini rani brakovi“ , u periodu od 01.07. do 03.07. 2015.godine. Seminar je organizovan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Obuku je održala Prof. Dr Bistra Netkova stručna konsultantica UNICEF-a. Dr Netkova je doktorirala na Univerzitetu Groningen, Holandija, na temu ljudska prava i trgovina ljudima.
Seminar je bio organizovan za stručne radnike centara za socijalni rad, predstavnike MUP-a, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnike pravosudnih organa i lokalne samouprave.
Edukacija je organizovana na način što se svakog dana obrađivala jedna tematska cijelina. Tako se prvog dana seminara govorilo o trgovini djecom, drugog dana o dječijem prosjačenju i trećeg dana o prisilnim ranim brakovima. Učesnici seminara imali su priliku da razmjene svoja dosadašnja iskustva, razriješe pojedine dileme i steknu nova znanja iz ove oblasti.
Svi učesnici seminara, koji su prisustvovali cjelokupnoj, trodnevnoj edukaciji, dobiće sertifikat o pohađanju obuke, što im je uslov za polaganje ispita, kako bi dobili zvanje trenera u oblasti trgovine djecom, dječjeg prosjačenja i prisilnih ranih brakova. Za sve učesnike seminara koji su pokazali znanje i interesovanje za rad, nastaviće sa naprednom obukom koja će biti održana u septembru tekuće godine.

U periodu od 20.do 24. aprila realizovana je obuka za voditelje slučaja za rad u informacionom sistemu socijalnog staranja za 170 stručnih radnika iz centara za socijalni rad. Obuku su održali treneti SNT i prof. Nevenka Žegarac koja je obuku upotpunila sa stručnog aspekta. Obukama su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat da su stručno i informatički osposobljeni za rad u Socijalnom kartonu – ISSS.

obuka csr mate 040415 1Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa UNDP-em realizovao je obuku za 120 stručnih radnika iz centara za socijalni rad koja se odnosi na materijalna davanja.
Cilj obuke je da učesnici steknu znanja o cjelokupnom konceptu materijalnih davanja u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i podzakonskim aktima.
Obuka je realizovana po akreditovanom programu obuke.
Obuka je održana na Ivanovim Koritima u tri termina .
Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za materijalna davanja u Centrima za socijalni rad.
Obukama su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije UNDP-a.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa UNDP-em organizuje obuku za 120 stručnih radnika iz centara za socijalni rad koja se odnosi na materijalna davanja.
Cilj obuke je da učesnici steknu znanja o cjelokupnom konceptu materijalnih davanja u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i podzakonskim aktima.

Obuka se sprovodi po akreditovanom programu obuke.

Obuka se realizuje na Ivanovim Koritima u tri termina i to:

23.03. - 25.03.2015.godine
26.03. - 28.03.2015.godine
30.03. - 01.04.2015.godine

Predavači na prvoj obuci koja obuhvata 40 učesnika u terminu od 23.03. do 25.03.2015.godine su:
Jasmina Ivanović i Vesna Tomljanović; Mirko Jankelić i Vesna Trbović.

Predavači na drugoj obuci koja obuhvata 40 učesnika u terminu od 26.03. do 28.03.2015.godine su:
Jasmina Ivanović i Julija Stošić; Mirko Jankelić i Vesna Trbović.

Ptredavači na trećoj obuci koja obuhvata 20 učesnika u terminu od 30.03. do 01.04.2015.godine su:
Julija Stošić i Vesna Tomljanović.

Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za materijalna davanja u Centrima za socijalni rad.
Obukama prisustvuju predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije UNDP-a.

CAM00847Predavači za četvrtu završnu grupu, koja je počela danas sa programom obuke za vodjenje slučaja, a koja obuhvata 20-tak učesnika, su Milica Spasović Teodosijević, dipl.psiholog, licencirani trener i Julija Stošić, dipl.socijalni radnik, licencirani trener.
Predavači za treću grupu, koja je završila sa programom obuke prošle nedelje su licencirani treneri: Slađana Čabrić – dipl. pedagoškinja i Jasmina Ivanović, dipl.socijalna radnica.
Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za vodjenje slučaja u Centrima za socijalni rad, koji će izdati Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.
Obukama prisustvuju predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije Unicefa.

IMG 1152Predavači za treću grupu, koja je počela danas sa programom obuke, a koja obuhvata 25 učesnika, su licencirani treneri: Slađana Čabrić – dipl. pedagoškinja i Jasmina Ivanović, dipl.socijalna radnica.
Obuka se sprovodi po akreditovanom programu za vodjenje slučaja u Republici Srbiji, čiji su autori prof.dr Nevenka Žegarac, prof.dr Miroslav Brkić i prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović.
Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za vodjenje slučaja u Centrima za socijalni rad. Obukama prisustvuju predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije Unicefa.

Najave događaja

SOS telefon