Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, organizovao predstavljanje izvještaja o radu operativnih multidisciplinarnih timova za zaštitu djece od nasilja, 18. jula 2017. godine u hotelu Verde, u Podgorici.

Izvještaj o radu operativnih multidisciplinarnih timova predstavile su konsultantkinje Stefanie Delaney i Anita Ramšak, koji su, na zahtjev UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalnog staranja, uradile procjenu rada operativnih multidisciplinarnih timova (OMT) za zaštitu djece od nasilja i nasilja u porodici.

Izvještaj sadrži evaluaciju postojećeg funkcionisanja timova, njihovu praksu i preporuke za budući rad. Ciljevi izrade ovakvog izvještaja bili su da se Ministarstvu i UNICEF-u pruže informacije o funkcionisanju OMT-a zajedno sa preporukama za povećanje njihove efikasnosti.

Prezentacija je organizovana u cilju predstavljanja izvještaja koordinatorima timova, stručnim radnicima centara za socijaani rad i ostalim članovima multidisciplinarnih timova, kao i analize dosadašnje prakse i kreiranja preporuka za dalji rad.

Prezentaciji je prisustvovalo 50 učesnika, članova OMT iz svih centara za socijalni rad kao i predstavnici kancelarije Ombudsmana, Zajednice opština Crne Gore, UNICEF-a, Ministarstva rada is socijalnog staranja kao i predstavnici NVO sektora.

 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa Upravom za kadrove će ogranizovati obuku za pravnike koji su zaposleni u centrima za socijalni rad kao i u ustanovama socijalne i dječje zaštite na temu „Primjena novog zakona o upravnom postupku u oblasti socijalne i dječje zaštite“. Zakon stupa na snagu 1. jula 2017. godine, a objavljen je u „Sl. listu Crne Gore“, br. 56/14, 20/15, 040/16 od 30.06.2016. godine.

Obuka za pravnike iz srednje i južne regije će biti održana u prostorijama Uprave za kadrove u periodu od 3. do 4. jula 2017. godine dok će obuka za pravnike iz sjeverne regije biti održana u Bijelom Polju u zgradi Osnovnog državnog tužilaštva u periodu od 4. do 5. jula 2017. godine.

Na osnovu iskazane potrebe za stručnim usavršavanjem stručnih radnika Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 24. do 27. aprila 2017. godine organizovao “Obuku pravnika u centru za socijalni rad”, sa ciljem povećanja kompetencija pravnika koje se odnose na vještine komunikacije i timskog rada, kao i osposobljavanja pravnika za učestvovanje u stručnim postupcima, u okviru metode vođenja slučaja.

Obuci je prisustvovalo 37 pravnika iz centara za socijalni rad i 4 pravnika iz Zavoda za socijalnu i dječju zastitu.

Teme koje su obrađene tokom obuke bile su: proces, karakteristike i faktori uspješne komunikacije, rad u timu, uloga pravnika centra za socijalni rad u okviru metoda vođenja slučaja, utvrđivanje najboljeg interesa djeteta / korisnika, ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zastitu kao i porodičnopravna zaštita djeteta.

Obuku je vodio autor akreditovanog programa “Obuka pravnika u centru za socijalni rad” Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Svi polaznici obuke će dobiti sertifikat o završenom program obuke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, 28. aprila 2017. organizovao događaj, projekciju filma „Slobodni“ sa temom isključenost i diskriminacija osoba sa intelektualnim smetnjama.

„Slobodni“ je dokumentarni film, proizveden 2016.godine, koji prati lica koja su se nalazila u hrvatskim institucijama za osobe s intelektualnim teškoćama kao i dvije godine njihovog života u procesu izlaska iz institucija i osamostaljivanja. Autor filma, koji je ponio šest nagrada za najbolji dugometražni dokumentarni film, reditelj Tomislav Žaja na jedan objektivan, neutralan, ali zaista kompetentan način podstiče promjenu stavova, odnosa roditelja, kao i profesionalaca koji rade sa osobama sa intelektualnim smetnjama. Angažovan kao promoter i zastupnik prava lica sa intelektualnim smetnjama, on na jedan neposredan način osnažuje osobe sa intelektualnim smetnjama da preuzmu sopstvene živote u svoje ruke.

Još uvijek širom Evropske unije, pa i u Crnoj Gori, veliki broj ljudi provodi mnogo godina u ustanovama. Institucije se osnivaju sa dobrim namjerama u uvjerenju da je to najbolji način staranja.

Ovaj događaj organizovan je upravo sa namjerom da promoviše pravo na nezavisan, dostojanstven život i uključenost u zajednicu kao i jedno od načela kojih se Crna Gora pridržava a to je da su svi građani jednaki pred zakonom i da uživaju jednaku zaštitu svojih prava bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Projekciji dokumentarnog filma „Slobodni“ prisustvovali su predstavnici UNDP za Crnu Goru, stručni radnici iz centara za socijalni rad, resursnih centara, Zavoda „Komanski most“, dnevnih centara, predstavnici centara za mentalno zdravlje, Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada, Zavoda za školstvo, nevladinih organizacija kao i predstavnici Ministarstva prosvjete i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Nakon projekcije filma upriličena je diskusija na temu deinstitucionalizacije i promocije prava osoba sa invaliditetom da žive u zajednici i uživaju pravo izbora.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je 5. i 6. aprila. 2017. godine u Bijeloj organizovao Osnovnu obuku za rad u dnevnim centrima. Obuci su prisustvovali stručni radnici i stručni saradnici zaposleni u dnevnim centrima iz Rožaja, Pljevalja, Mojkovca, Berana, Nikšića i Bijele, ukupno njih 21. Na obuci je bilo riječi o osnovnim elementima individualnog i grupnog rada u okviru dnevnog centra, a fokus je bio i na izradi Individualnog plana rada za korisnika. Pored toga polaznici su upoznati i sa primjerima organizacije ritma dana i osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za rad sa djecom u dnevnim centrima.

Obuku su vodili: Svetlana Dujović direktorica Dnevnog centra iz Pljevalja, Drago Spaić direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Slobodanka Roganović oligofrenolog iz Dnevnog centra iz Pljevalja i Mirjana Popović iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovao je drugom međuministarskom sastanku na temu „Zaštita djece od nasilja i iskorišćavanja“ kojim je predsjedavao Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde.

Uvodna obraćanja, pored potpredsjednika Pažina, imali su i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks, koji je govorio o uticaju nasilja i drugih nepovoljnih iskustva u djetinjstvu na razvoj djeteta, i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, koji je predstavio predlog Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja 2017-2021.

Na sastanku su usvojeni sledeći zaključci:

  1. Raditi na prevenciji nasilja u ranom razvoju i djetinjstvu kroz razvijanje svijesti o nenasilju kao društvene vrijednosti;
  2. Unaprijediti saradnju svih relevantnih organa iz oblasti zaštite djece od nasilja: zdravstvenih, socio-starateljskih, vaspitno-obrazovnih,policijsko-pravosudnih i dr. kako bi se obezbijedio sinhronizovan i integralan pristup problemu;
  3. Novi pristup i politika Vlade za kadrovsko profilisanje i unapređivanje službi koje rade sa djecom u svim nadležnim institucijama;
  4. Jačati participativnost djece u kreiranju politike prevencije i suzbijanja nasilja;
  5. Obezbijediti edukaciju lica za podršku djeci, prdviđenih Porodičnim zakonom;
  6. Neophodno je pratiti i raditi analizu primjene zakona od strane resornih ministarstava radi planiranja javnih politika Vlade u oblasti prevencije i zaštite djece od nasilja;
  7. Sprovoditi javnu kampanju podizanja svijesti o značaju prevencije i suzbijanja nasilja nad djecom, sa akcentom na nasilje u porodici;
  8. Analiza medicinsko patronžne službe, koju će sprovesti Ministarstvo zdravlja, posebno kada je u pitanju obuhvat osjetljivih grupa (siromašne porodice i sl.) ovom uslugom kako bi se ispitala mogućnost za širenje mandata šatronažnih sestara na podršku porodici, prepoznavanju rizika i upućivanju na sisteme podrške, osim njihove zdravstvene uloge.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i UNDP 10. februara 2017. godine, organizovao jednodnevnu obuku za obavljanje usluge pomoć u kući za stara lica.

Ciljevi obuke su edukacija i upoznavanje osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući i koordinatora sa osnovnim karakteristikama i aspektima starenja, razvijanje vještina komunikacije sa starim licima, kao i upoznavanje sa realizacijom same usluge pomoć u kući i znanjima i vještinama iz oblasti opšte njege.

Usluga pomoć u kući za stara lica se pruža u cilju unapređenja kvaliteta života starih lica, zadovoljenja njihovih egzistencijalnih potreba i smanjivanja njihove socijalne isključenosti. Nosioci aktivnosti su Centri za socijani rad u 16 opština u sjevernom i u centralnom regionu Crne Gore, koji će pratiti i koordinirati pružanjem usluge pomoć u kući.

Obuci, koja je realizovana u Domu starih Bijelo Polje, prisustovale su 34 polaznice koje će pružati uslugu pomoć u kući, 12 koordinatora iz Centara za socijalni rad, kao i predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Predavači na radionici su bili: gospodin Zoran Vukićević, direktor Doma starih „Grabovac“ Risan, gospođa Biljana Guberinić, psihologica u Domu, doktor u Domu gospodin Damir Adrović i koordinatorka gerontodomaćica iz Bijelog Polja, Nataša Ignjatović.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, 20. i 21. decembra 2016. godine organizovao okrugli sto na temu: „Razmatranje daljeg razvoja sistema socijalne i dječje zaštite”. Okruglom stolu, koji su otvorili Goran Kuševija, direktor direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, Drago Spaić, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF u Crnoj Gori, prisustvovali su predstavnici Ministarstva rada i socijalog staranja, direktori dnevnih centara, direktori i stručni radnici centara za socijalni rad, kao i stručni radnici Dječjeg doma “Mladost”, Ukupno je bilo 49 učesnika.

Prvog dana rada, nakon uvodnog predstavljanja rezultata „Analize reforme sistema socijalne zaštite iz perspektive korisnika” učesnici su diskutovali o transformaciji Dječjeg doma „Mladost“, čiji su predstavnici prezentovali procedure za zaštitu djece koja su na institucionalnom smještaju, kao i o izazovima i mogućnostima u daljem razvoju dnevnih centara. Diskusiju su vodili Marko Milanović (IDEAS) i Mirjana Popović (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu).

Drugog dana rad je organizovan kroz diskusiju u dvije grupe. Teme za diskusiju u prvoj grupi, koju su činili stručni radnici centara za socijalni rad, bile su razvoj nesrodničkog hraniteljstva i supervizija u centrima za socijalni rad. Druga grupa, koju su činili direktori i rukovodioci službi u centrima za socijalni rad, diskutovala je na teme upravljanje ljudskim resursima i obimom posla u centrima za socijalni rad, kao i normiranje poslova u centrima za socijalni rad. Diskusiju u grupama su vodili Marko Milanović (IDEAS), Bojana Miletić i Violeta Mrkić (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu).

Zaključci i preporuke koji su rezultat rada okruglog stola biće objavljeni na sajtu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

U prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 02. decembra 2016. godine održan je sastanak kome su prisustvovali zaposleni u Zavodu, konsultant Marko Milanović, predstavnici UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Tema sastanka je bila predstavljanje izvještaja Analiza reforme sistema dječje zaštite iz perspektive korisnika u Crnoj Gori u periodu 2010-2015 i planiranje daljih koraka razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu počinje sa sprovođenjem situacione analize procesa implementacije nove metodologije rada u sistemu socijalne i dječje zaštite sa namjerom identifikovanja postignutog u procesu reforme socijalne i dječje zaštite koja je započeta 2012. godine.

Kako bi se sveobuhvatno pristupilo analizi reforme socijalne i dječje zaštite, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovaće otvaranje javnog diskursa kroz panel diskusije i fokus grupe sa relevantnim subjektima u oblasti socijalne i dječje zaštite kao što su: predstavnici korisnika usluga socijalne i dječje zaštite, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, direktori i predstavnici menadžmenta u centrima za socijalni rad i u ustanovama socijalne i dječje zaštite, stručni radnici i supervizori u sistemu socijalne i dječje zaštite, predstavnici nevladinog sektora u oblasti socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Cilj ovako organizovane javne rasprave jeste analiza postignutog tokom reforme socijalne i dječje zaštite te ukazivanje na benefite i manjkavosti reforme. Krajnji cilj ovog diskursa jeste ukazivanje na potrebu za potpunom prohodnošću stručnih i informacija od značaja u ovoj oblasti i to između korisnika usluga socijalne i dječje zaštite o njihovim pravima i mogućnostima i svih instanci odlučivanja.

Prva u nizu panel diskusija održaće se u ponedeljak, 05. 09.2016. godine - u konferencijskoj sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, sa početkom u 11:00 časova.

Dobrodošli!

 

Tokom juna mjeseca 2016. godine službenici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu obišli su sledeće centre za socijalni rad: Cetinje, Kotor, Tivat, Budvu, Herceg Novi, Berane, Petnjicu, Andrijevicu, Mojkovac, Kolašin, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Ulcinj kao i Domove starih u Risnu i Bijelom Polju. Tokom ovih posjeta sprovedeni su i postupci pružanja supervizijske podrške supervizora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu onim centrima za socijalni rad kojima je ovakav vid podrške potreban.

 

U razgovoru sa direktorima centara za socijalni rad, Dnevnih centara i Domova starih govorilo se o prednostima i problemima u sprovođenju reforme socijalne zaštite kao i o budućim planovima u ovim ustanovama, te je zaključeno da je važno napraviti sveobuhvatnu analizu do sada sprovedene reforme socijalne i dječje zaštite i donijeti preporuke u pravcu jačanja i poboljšanja reformisanja ove oblasti.

 

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu održan je, 27.05.2016. godine, sastanak direktora i stručnih radnika Dječjeg doma „Mladost“ i Centra za djecu i mlade „Ljubović“ sa ciljem razmjene iskustava, unapređenja saradnje i rješavanja nedoumica i izazova u svakodnevnom radu na zaštiti djece koja su na institucionalnom smještaju. Na sastanku je razgovarano i o korisnicima koji su trenutno u ustanovama, pa su sastanku prisustvovali i stručni radnici Centra za socijalni rad Podgorica, kao i predstavnici Direkcije za razvoj usluga iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i direktor i stručni radnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao jednodnevnu radionicu sa temom „Izrada inidividualnih planova rada sa korisnicima“ za stručne radnike iz Dnevnih centara za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.
Cilj radionice je bio unapređenje znanja i kompetencija stručnih radnika u procesu izrade individualnih planova rada sa korisnicima i razmjena iskustava kako bi se na najbolji način riješile eventualne dileme, a u sve cilju obezbjeđivanja adektvatne zaštite i kvaliteta života samih korisnika dnevnih centara.
Predavači na radionici su bili: Radmila Marković, načelnica u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, Mirjana Đurić, direktorica Centra „Ljubović“ i Svetlana Dujović, direktorica Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja.

Radionici koja je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 25.05.2016. godine, osim stručnih radnika iz Dnevnih centara, prisustovali su i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

UNDP je, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, u periodu od 04. do 08. aprila 2016., organizovao Obuku za obavljanje usluge pomoć u kući za stara lica.
Ciljevi obuke su edukacija i upoznavanje osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući i koordinatora sa osnovnim karakteristikama i aspektima starenja, razvijanje vještina komunikacije sa starim licima, kao i upoznavanje sa realizacijom same usluge pomoć u kući i znanjima i vještinama iz oblasti opšte njege.
Usluga pomoć u kući za stara lica se pruža u cilju unapređenja kvaliteta života starih lica, zadovoljenja njihovih egzistencijalnih potreba i smanjivanja njihove socijalne isključenosti.
Radi se o pilot projektu - pružanje usluge pomoć u kući za stara lica, koji počinje sa realizacijom 11. aprila 2016. godine i traje 9 mjeseci. Nosioci aktivnosti su Centri za socijani rad u 16 opština u sjevernom i u centralnom regionu Crne Gore, koji će pratiti i koordinirati pružanjem usluge pomoć u kući.
Obuci, koja je realizovana u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Bijelom Polju, prisustovalo je 112 osoba koje će pružati uslugu pomoć u kući, 12 koordinatora iz Centara za socijalni rad, kao i dva predstavnika Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Predavači na radionici su bili: gospodin Zoran Vukićević, direktor Doma starih „Grabovac“ Risan, gospodja Biljana Guberinić, psihologica u Domu i doktor u Domu gospodin Damir Adrović.

 

 

Najave događaja

SOS telefon