Imajući u vidu reformu sistema socijalne i dječje zaštite, koja podrazumijeva nov sistem rada u ustanovama socijalne i dječje zaštite i uvođenje sistema kvaliteta u radu tih ustanova, temeljne funkcije Zavoda su:

- praćenje kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite;
- pružanje stručne supervizijske podrške radi unapređenja stručnog rada i usluga socijalne i dječje zaštite;
- obavljanje poslova licenciranja stručnih radnika i izdavanje licence za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita;
- obavljanje stručnih i organizacionih poslova u postupku akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluga kojim se obezbeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga;
- donošenje Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite;
- istraživanje socijalnih prava i problema, djelatnosti i efekata socijalne i dječje zaštite;
- izradu analiza i izvještaja i predlaganje mjera za unapređenje u oblasti socijalne i dječje zaštite;
- razvijanje sistema kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti, koordiniranje razvoja standarda usluga i predlaganje organu državne uprave nadležnom za poslove socijalnog staranja,unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda;
- učestvovanje u izradi, sprovođenju, praćenju i ocjeni efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona i drugih propisa koji se odnose na razvoj djelatnosti socijalne i dječje zaštite;
- organizovanje stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika;
- sačinjavanje i publikovanje monografije, časopisa i zbornika radova, stručnih priručnika, vodiča, informatora, studija i primjera dobre prakse;
- informisanje stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite, ukazivanje na potrebe i probleme korisnika, a posebno korisnika iz osjetljivih društvenih grupa;
Ostvarivanjem navedenih poslova Zavoda stvaraju se uslovi za kontinuirano stručno usavršavanje stručnih radnika i stručnih saradnika u cilju unapređenja i postizanja boljeg kvaliteta usluge krajnjim korisnicima.

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje