Predmet ovog izvještaja je rad centara za socijalni rad u Crnoj Gori za 2017. godinu. U okviru izvještaja prikazano je nekoliko aspekata funkcionisanja centara za socijalni rad i to: kapaciteti centara u pogledu kadrovskih potencijala koje posjeduju, broj korisnika različitih prava koja se ostvaruju posredstvom centara za socijalni rad, broj korisnika usluga koje se pružaju u samim centrima, broj korisnika usluga na koje su korisnici upućeni, kao i druge aktivnosti koje su u nadležnosti centara za socijalni rad.

Izvještaj možete preuzeti ovdje.

STRATEGIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA 2019 - 2023. GODINE

STRATEGIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA U CRNOJ GORI OD 2019. DO 2023. - VERZIJA ZA DJECU

OKVIR ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD U CRNOJ GORI

PRIRUČNIK ZA STRUČNJAKE I DONOSITELJE ODLUKA U PRAVOSUDNIM PITANJIMA KOJA UKLJUČUJU DJECU ŽRTVE ILI SVJEDOKE KAZNENIH DJELA

TEHNIKE ISPITIVANJA RANJIVIH ŽRTAVA I SVJEDOKA

ANALIZA POSLOVA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KAO ORGANA STARATELJSTVA U 2018. GODINI

IZVJEŠTAJ O NASILJU U PORODICI I NASILJU NAD DJECOM PREMA PODACIMA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD ZA PERIOD OD 2012. GODINE DO 2018. GODINE 

IZVJEŠTAJ O ORGANIZACIONOJ I KADROVSKOJ STRUKTURI CENTARA ZA SOCIJALNI RAD CRNE GORE

IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU OSNOVNIH PRAVA IZ MATERIJALNIH DAVANJA U 2018. GODINI

ANALIZA MINIMALNIH STANDARDA USLUGA U SISTEMU SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE CRNE GORE

MAPIRANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U CRNOJ GORI

ANALIZA POTREBA I POTENCIJALNIH RESURSA ZA RAZVOJ USLUGE PORODIČNI SMJEŠTAJ ZA STARIJE

IZVJEŠTAJ O RADU DNEVNIH CENTARA (BORAVAKA) ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U CRNOJ GORI ZA 2018. GODINU 

IZVJEŠTAJ O RADU USTANOVA ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM I STARIH LICA U CRNOJ GORI ZA 2018. GODINU

ANALIZA RADA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD U CRNOJ GORI

ANALIZA PRIMJENE STRATEGIJE RAZVOJA HRANITELJSTVA U CRNOJ GORI

ANALIZA NACIONALNOG PLANA AKCIJA 2013-2017

ANALIZA FUNKCIONISANJA SUPERVIZIJE U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA – USLUGE SOCIJALNU I DJEČJE ZAŠTITE

OD PROBLEMA DO PRILIKA U VOĐENJU SLUČAJA (Priručnik za praktičare) - Nevenka Žegarac

ANALIZA PRIMJENE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIH LICA 2013-2017. GODINE

SUPERVIZIJA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD - PRIRUCNIK ZA SUPERVIZORE

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje