Devetomjesečni finansijski izvještaj Budžeta za 2019.godinu

Šestomjesecni finansijski izvještaj Budžeta za 2019.godinu

Zakon o slobodnom pristupu informacijama   

Poslovnik o radu Komisije za akreditaciju programa obuke

ETIČKI KODEKS - ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Nacionalni plan akcije za djecu 2013-2017

Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period 2018. do 2022. godine

Strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa AP 2017-2021- april 2017. godine

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2013-2017

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013-2017

Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori 2008 - 2016

Strategija zastite od nasilja u porodici 2011-2015

Strategija za razvoj hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016

Pravilnik o organizaciji normativima standardima i načinu rada centra za socijalni rad

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Pravilnik o standardima za akreditaciju programa obuke odnosno programa pruzanja usluge nacinu sprovodjenja postupka akreditacije programa i sadrzini i obliku sertifikata

PRILOG - Pravilnik o standardima za akreditaciju programa obuke odnosno programa pruzanja usluge nacinu sprovodjenja postupka akreditacije programa i sadrzini i obliku sertifikata

Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje obnavljanje i oduzimanje licence za rad strucnim radnicima u oblasti socijalne i djecje zastite

PRILOG - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje obnavljanje i oduzimanje licence za rad strucnim radnicima u oblasti socijalne i djecje zastite

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje