BUDZET ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA 2020. GODINU

SPISAK JAVNIH FUNCKIONERA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU SA ZARADAMA I NAKNADAMA ZA 2019. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU I MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA

BUDZET ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA 2019. GODINU

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ETIČKOG ODBORA

KOMISIJA ZA AKREDITACIJU PROGRAMA OBUKE

RJEŠENJE O IMENOVANJU ETIČKOG ODBORA

ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA ETIČKOG ODBORA

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG ODBORA

OBRAZAC PRITUŽBE

KNJIGA PROCEDURA

1. PRAVILA PLANIRANJA BUDŽETA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

2. UPUTSTVO O ZA SPROVODJENJE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI

3. PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA I PLAĆANJA ULAZNIH FAKTURA

4. UPUTSTVO O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU U ZAVODU ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

5. UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

6. UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA SLUŽBENOG PUTOVANJA

7. INTERNO PRAVILO ZA KORIŠĆENJE MOBILNIH TELEFONA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

8. PRAVILNIK O TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE

9. PRAVILA ZA OBRAČUN I ISPLATU ZARADA

10. UPUTSTVO O VRSTI I NAČINU SAČINJAVANJA I DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

11. PRAVILNIK O VRSTI I NAČINU FINANSIJSKOG PRAĆENJA

12. PRAVILNIK O EVIDENCIJI NEIZMIRENIH OBAVEZA I IZVJEŠTAVANJU O ISTIM

13. UPUTSTVO O NAČINU KORIŠĆENJA I POTROŠNJI GORIVA

14. PRAVILNIK ZA POSTUPANJE ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

PLAN INTEGRITETA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU 2018

BUDZET ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA 2018. GODINU

SPISAK JAVNIH FUNCKIONERA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU SA ZARADAMA I NAKNADAMA ZA 2018. GODINU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠITU SA ZARADAMA I NAKNADAMA ZA 2017 GOD

BUDZET ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA 2017. GODINU

VOZILA ZAVODA

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI ZAVODA

ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

PLAN INTEGRITETA

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU SA ZARADAMA I NAKANDAMA 2016

BUDZET ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA 2016. GODINU

REBALANS BUDŽETA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU USVOJEN U SKUPŠTINI 25. NOVEMBRA 2016.

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU 

PRAVILNIK ZA POSTUPANJE PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPAKA HITNE NABAVKE

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje