Br: 01- 012/23-661                                                                                                                                                                          

3.10.2023. godine

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

 

ZA IZBOR  STRUČNOG  NACIONALNOG  KONSULTANTA  ZA  IZRADU ANALIZE PRAVILNIKA O VRŠENJU NADZORA NAD STRUČNIM RADOM USTANOVA, DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA I FIZIČKIH LICA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Uvod

 

Planom i programom rada Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za 2023. godinu predviđena je  izrada Analize pravilnika o vršenju nadzora nad stručnim radom ustanova, drugih oblika organizovanja i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite.

Kako bi se izradila navedena analiza, potrebno je angažovati stručnog konsultanta pravne struke, dobro upoznatog sa sistemom socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koji će biti zadužen za izradu dokumenta.

Analiza treba da pruži podatke o različitim mehanizmima kontrole u sistemu socijalne i dječje zaštite, sa fokusom na mehanizme nadzora i njihove sličnosti i razlike, te da utvrdi specifičnosti stručnog nadzora u odnosu na druge oblike nadzora, kao i da dokumentuje potrebu ili odsustvo potrebe za ovim i ovakvim kontrolnim mehanizmom u kontekstu svih drugih kontrolnih mehanizama na različitim nivoima sistema. Sve to u cilju da se izbjegne preklapanje/ukrštanje/preplitanje uloga i odgovornosti različitih aktera suštinski angažovanih na jednom te istom zadatku i vođenih/usmjerenih ka istom cilju na identičan način, sa manje ili više identičnim ishodima postupaka koje sprovode, odnosno neracionalno i potencijalno nesvrsishodno angažovanje više resursa.

Iz analize bi trebalo da proistekne bolje razumjevanje suštine stručnog nadzora, postavljanje jasnih granica između stručnog nadzora i drugih oblika nadzora nad radom centara za socijalni rad i drugih ustanova/organizacija u sistemu socijalne i dječje zaštite, uključujući i kontrolu kvaliteta rada zaposlenih u ovoj oblasti, kao i preporuke za potencijalnu redistribuciju uloga različitih aktera u obavljanju poslova stručnog nadzora, odnosno za izmjenama i dopunama postojećeg Pravilnika o vršenju nadzora nad stručnim radom ustanova, drugih oblika organizovanja i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite

Zadaci konsultanta 

Uraditi desk analizu:

 • Pregled i definisanje različitih oblika kontrole (direktor, rukovodilac, supervizor, drugostepni organ, stručni nadzor, etički odbor, inspekcijski nadzor...) i preciziranje uloga i zadataka, sličnosti i razlika na nivou sadržaja, prosesa/ispitne procedure i ishoda;
 • Prikazati komparativne prakse u organizaciji i specifikaciji poslova stručnog nadzora na regionalnom nivou (Srbija, Federacija BiH, Republika Srpska, Hrvatska);
 • Prikupljanje i analiza podataka o izvršenim stručnim i inspekcijskim nadzorima od stupanja na snagu Pravilnika o vršenju nadzora nad stručnim radom ustanova, drugih oblika organizovanja i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost socijalne i dječje zaštite – broj realizovanih inspekcijskih nadzora i broj stručnih nadzora u posmatranom periodu; broj predmeta u kojima su vršeni i jedan i drugi oblik nadzora, te podaci o redoslijedu postupanja u ovim predmetima; dodatno podaci o tome ko je bio pokretač nadzora; nad kim se vršio nadzor (organizacijom/ustanovom/pojedincem); vrsta/tip predmeta/kratak opis problema...

Kroz organizovanje intervjua i fokus grupa sa predstavnicima relevantih institucija odgovoriti na pitanja:

 • Utvrđivanje specifičnosti stručnog nadzora u odnosu na druge mehanizme kontrole kvaliteta rada i preciziranje njegove svrhe;
 • Procjena potrebe/odsustva potrebe za stručnim nadzorom u kontekstu raspoloživih kontrolnih mehanizama;
 • Razmatranje područja potencijalnog konflikta u kontekstu višestrukih uloga pojedinačnih organa uključenih u vršenje stručnog nadzora;
 • Procjena potrebe za razdvajanjem nivoa nadzora i potencijalnim redistribuiranjem nadležnosti za njihovo vršenje (nadzor nad radom organizacije, nadzor nad timom, nadzor nad stručnim radnikom);
 • Mogućnosti koncipiranja stručnog nadzora kao proaktivnog i preventivnog mehanizma umjesto reaktivnog?
 • Vrste stručnog nadzora (redovni/vanredni);
 • Ko može da vrši stručni nadzor (uslovi za obavljanje poslova stručnog nadzora)

vremenski okvir

Zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom, nakon čega je potrebno u roku od 60 dana izvršiti zadatak.

Zahtjevi za potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi

 • Biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • Zvanje diplomiranog pravnika (najmanje VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija);
 • Dobro poznavanje sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori i regionu i mehanizama kontrole kvaliteta i drugih kontrolnih mehanizama na različitim nivoima sistema.
 • Dokaz o najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Prethodni rad i saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu smatraće se prednošću;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem naknade za 60 dana.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja poziva, zaključno sa 18.10.2023.

godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu, sa naznakom „Prijava na javni poziv br: 01- 012/23-661“, dostaviti u zipovanom fajlu na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   ili u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Podljubović b.b., 81000

                                                                                                                 Miloš Ristić

                                                                                                                  v.d. direktor

Najave događaja

decembar

Prikaži sve događaje

SOS telefon