Broj: 01 - 329

Podgorica, 21.04.2021. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE O POTREBAMA ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

 

Uvod

Nakon donošenja Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti 2013. godine Zakon je izmijenjen devet puta, ali do sada nije realizovana analiza potreba za izmjenama i dopunama zakona zasnovana na iskustvima aktera odgovornih za obezbjeđivanje i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Strategija razvoja socijalne i dječje zaštite za period 2018 - 2022. godina kao poseban cilj predviđa unapređenje normativnog okvira u socijalnoj i dječjoj zaštiti (Posebni cilj 1), a u okviru ovog cilja kao zadatak predviđa kreiranje analize o potrebama za izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Kako bi se osiguralo učešće različitih aktera u procesu izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti potrebno je sprovesti Analizu o potrebama za izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. U tom smislu ova analiza se mora zasnivati prije svega na predlozima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, inspekcije socijalne i dječje zaštite, centara za socijalni rad, pružaoca usluga, lokalnih uprava i nevladinih organizacija.

Analiza ima za cilj da identifikuje potrebe za izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a na osnovu analize stavova aktera uključenih u sistem socijalne i dječje zaštite. Takođe, neophodno je da analiza vjerno predstavi stavove ključnih aktera u sistemu socijalne i dječje zaštite i da obuhvati sve predloge aktera, osim onih predloga za koje je tim Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu procijenio da već postoje mehanizmi njihovog ostvarivanja na osnovu važećeg zakonodavnog okvira. Korisnici ove analize biće Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kao i Vlada Crne Gore koji analizu mogu da koriste prilikom razvoja zakonskih izmjena.

 Zadaci konsultanta i vremenski okvir

 • Sprovesti terenski rad u Crnoj Gori (sastanak sa relevantnim institucijama i predstavnicima sistema socijalne i dječje zaštite i prikupljanje potrebnih podataka i informacija (u trajanju od najmanje 10 dana)
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja;
 • Organizovati sastanak sa kancelarijom UNICEF-a i UNDP-a u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima centara za socijalni rad u svim opština u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima ustanova socijalne i dječje zaštitite u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Odsjeka za inspekciju socijalne i dječje zaštite;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Ombudsmana, Zajednice opština, nevladinih organizacije koje djeluju u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Dostaviti nacrt Analize sa detaljnim preporukama za izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • Dostaviti kratak pregled analize sa preporukama i zaključcima;
 • Organizovati finalnu diskusiju o komentarima i preporukama sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu i drugim relevantnim zainteresovanim stranama;
 • Prezentovati Analizu javnosti.

Ovaj zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom a završiće se najkasnije 31. jula 2021. Očekuje se da će konsultant potrošiti ukupno 75 radnih dana u izvršavanju svog zadatka. U Crnoj Gori će provesti najmanje 5 radnih dana.

Zahtjevi od potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

 • biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • dokaz o najmanje 3 godine radnog iskustva u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • Obavezno je poznavanje lokalnog konteksta u Crnoj Gori, posebno u pogledu socijalne zaštite i reforme brige o djeci te će se prednost dati nacionalnom konsultantu koji poznaje sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori;
 • Iskustvo u oblasti reforme zakona i propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Poznavanje Konvencije UN o pravima djeteta i relevantnih međunarodnih standarda u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Prednošću će se smatrati prethodna saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem ukupne naknade.

 Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 28. aprilom 2021. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 329"

Najave događaja

SOS telefon