Broj: 01 - 1069

Podgorica, 14.12.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ISTRAŽIVANJA O POTREBAMA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI ZA OBUKAMA U OBLASTI PODRŠKE DJECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU I LICIMA SA INVALIDITETOM I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA

Uvod

Dugoročna primjena medicinskog modela pristupa invalidnosti dovela je do toga da se osobe sa invaliditetom često vide kao pasivni objekti njege i pomoći, a ne kao nosioci prava, što je prouzrokovalo visok nivo izolacije, segregacije, diskriminacije i institucionalizacije. Sistem socijalne zaštite, godinama je bio a i danas je, više usmjeren na materijalne beneficije za korisnike socijalne i dečje zaštite, nego na ostvarivanje prava na usluge u zajednici. Pored toga, mali broj pružaoca usluga, strogi kriterijumi za licenciranje i činjenica da se usluge uglavnom pružaju u okviru projekata nevladinih organizacija, bez podrške sistema, za ograničeni broj korisnika i u ograničenom vremenskom periodu, sprečavaju osobe sa invaliditetom da budu nezavisne i da aktivno ostvaruju svoja prava. Svako ukidanje usluga bez održivosti i kontinuiteta dovelo je do još veće pasivnosti i obeshrabrenja OSI za aktivno učešće.

U Crnoj Gori ne postoje odvojeni i dostupni podaci o korisnicima i vrstama usluga koje koriste osobe sa invaliditetom, pa je nemoguće pratiti bilo kakve efekte i napredak.

U okviru projekta „Pristupačnim prevozom do promjena“ planirana je Analiza stanja usluga koje se pružaju osobama sa invaliditetom i preporuke za njihovo unapređenje. Analiza ima za cilj da ispita trenutno stanje u oblasti usluga podrške koje se nude osobama sa invaliditetom: načini pružanja podrške, finansiranja, procedura i sadržaće preporuke za uspostavljanje novih usluga ili poboljšanje postojećih.

Između ostalog, za potrebe Analize biće realizovano Istraživanja o potrebama stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti za obukama u oblasti podrške djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom i članovima njihovih porodica.

Zadaci konsultanta

 • Analiza akreditovanih programa obuka koje se odnose na podršku djeci sa smetnjama u razvoju, licima sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama:
 • broj, zastupljenost i trajanje obuka vezanih za temu istraživanja,
 • broj obuka za svaku od kategorija – za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, kao i za rad sa licima sa invaliditetom i njihovim porodicama
 • analiza sadržaja obuka i utvrđivanje da li su obukama obuvaćene teme relevantne za zaštitu djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom
 • Analiza potreba stručnih radnika:
 • prikupljanje podataka od stručnih radnika vezanih za zadovoljstvo postojećim programima obuka i potrebama i predlozima za razvoj novih programa obuka (intervjui, fokus grupe sa stručnim radnicima u centrima za socijalni rad, stručnim radnicima kod pružaoca usluga koji su licencirani za pružanje usluga namijenjenih djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom).
 • Analiza potreba korisnika
 • prikupljanje podataka od korisnika usluga i članova njihovih porodica o kvalitetu stručnog rada (upitnici i fokus grupe sa korisnicima i članovima njihovih porodica).

Vremenski okvir za završetak izrade Analize je 100 dana od zaključenja ugovora.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada u izradi analiza;
 • dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • dokaz o iskustvu u radu sa evidencijama i/ili bazama podataka u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • prednost će se dati nacionalnom konsultantu koji poznaje sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori;
 • prednošću će se smatrati prethodni saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu;
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

 

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu. Ponudu dostaviti na crnogorskom jeziku.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 21. decembrom 2020. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 1069"

DIREKTOR

 Drago Spaić

Najave događaja

SOS telefon