Broj: 01 - 892

Podgorica, 28.10.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I P O Z I V

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE POTREBA I MOGUĆNOSTI ZA USPOSTAVLJANJE USLUGE PODRŠKA U ZAJEDNICI ZA BIOLOŠKE PORODICE

Aktuelna praksa u socijalnoj i dječjoj zaštiti

U 2018, skoro dvije trećine (63%) djece starosti od 1 do 14 godina bila su izložena psihičkoj agresiji u porodici tokom mjeseca koji je prethodio istraživanju (MONSTAT i UNICEF, MICS 2018), a 31% bilo je podvrgnuto fizičkom kažnjavanju (41% u romskim naseljima). Djeca od 3-4 godine i 5-9 godina bila su više izložena nasilnom disciplinovanju u odnosu na druge starosne grupe (gotovo 40% je fizički kažnjavano). S druge strane, samo deset posto ispitanika smatralo je da bi djecu trebalo fizički kažnjavati kako bi ih ispravno podizali ili obrazovali (19% u romskim naseljima). Takođe, ohrabrujuće je da je 2016. godine više od tri četvrtine (77%) crnogorskih stanovnika izjavilo da država treba da pruži roditeljima podršku i edukaciju o pozitivnim alternativnim metodama disciplinovanja djece bez fizičkog kažnjavanja (Ipsos, 2016, KAP).

Jačanje vještina roditelja i staratelja za podizanje djece jedna je od ključnih strategija za prevenciju nasilja i zlostavljanja djece od samog starta, tako što se ublažavaju faktori koji porodice čine podložnim nasilnom ponašanju. Prema „Šest strategija za sprečavanje i reagovanje na nasilje nad djecom“, UNICEF-ovoj publikaciji koja se oslanja na 30 godina iskustava u korišćenju različitih pristupa za rješavanje pitanja nasilja nad djecom, prva strategija je „Podrška roditeljima, njegovateljima i porodicama“, pri čemu je ista daleko ekonomičnija od bavljenja posljedicama nasilja nad djecom (vidjeti publikacije UNICEF 2014 “Six Strategies to Prevent and Respond to Violence against Children“, WHO et al 2016 „INSPIRE“).

Programi roditeljstva koji jačaju porodice razvijanjem i unapređenjem pozitivnih roditeljskih praksi i jačanjem pozitivnih odnosa između roditelja i djeteta, efikasna su strategija za smanjenje rizika od zlostavljanja djece i drugih oblika nasilja nad djecom. Ovi programi promovišu roditeljske prakse i ponašanja koja osnažuju vještine roditelja ili staratelja da pozitivno komuniciraju i pruže adekvatnu podršku i brigu svojoj djeci. Programi roditeljstva takođe su se pokazali efikasnim u prevenciji i otklanjanju poremećaja u ponašanju djece i smanjenju problema mentalnog zdravlja majki.

Vlada Crne Gore je 2017. usvojila prvu ikada Strategiju za prevenciju i zaštitu djece od nasilja (2017-2021). Strategija prepoznaje pružanje podrške roditeljima u podizanju djece te predviđa nekoliko specifičnih aktivnosti: uključujući razvijanje programa pozitivnog roditeljstva  (cilj 2, aktivnost 14). Strategija za ostvarivanje djeteta (2019-2023) takođe predviđa programe roditeljstva o okviru strateškog cilja koji se tiče zaštite djece od nasilja. Porodični zakon Crne Gore zabranio je fizičko kažnjavanje djece 2016.godine.

Oslanjajući se na gore navedeno, nedavne politike i istraživačke inicijative zahtijevaju preispitivanje vizija za djecu i djetinjstvo i planiranje i iniciranje sveobuhvatnih napora kako bi se djeci i njihovim porodicama pružila široka paleta visokokvalitetnih usluga koje omogućavaju najbolji mogući početak u životu i uslove za odgoj i njegu. Potrebno je ponuditi usluge koje su usklađene i koordinisane, jer su dobro zdravlje, ishrana, sigurnost i bezbjednost, podržavajuća briga i mogućnosti za rano obrazovanje podjednako važni u razvoju djeteta (Svetska zdravstvena organizacija i sar., 2018).

Vremenski okvir za završetak izrade Analize je 90 dana od zaključenja ugovora.

Zadaci konsultanta:

 • Obaviti intervjue sa predstavnicima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori;
 • Mapirati postojeće usluge koje se pružaju biološkim porodicama u cilju njihovog osnaživanja i sprečavanja izdvajanja djece iz porodica;
 • Utvrditi potrebe bioloških porodica u riziku od izdvajanja djece;
 • Definisati set usluga koje je potrebno uspostaviti;
 • Definisati usluge po nivoima u odnosu na stepen podrške koji obezbjeđuju;
 • Definisati kriterijume za procjenu rizika na osnovu čega će se odrediti stepen podrške koji je potreban porodicama.

Pregled

Zadatak

Rezultat

Vremenski okvir

Početni izvještaj koji sadrži sledeće:

1. Predloženi pristup analizi, uključujući metododologiju i detaljan plan rada

b. Pregled literature i kratka situaciona analiza roda

Mapiranje postojećih usluga sa tabelarnim prikazom i mapom usluga po opštinama

Utvrđivanje potreba bioloških porodica u riziku od izdvajanja djece

Početni izvještaj sa situacionom analizom

Prikupljeni podaci o postojećim uslugama

Intervjui uživo sa porodicama

Intervjui uživo

Do 20. novembra. 2020. godine

Do 15. novembra. 2020. godine

Do 15. novembra. 2020. godine

Definisanje seta usluga

Definisan set usluga

 Do 05. januara. 2021. godine

Definisanje usluga po nivoima u odnosu na stepen podrške koji obezbjeđuju

Analiza klastera usluga u odnosu na stepen podrške

Do 10. januara. 2021. godine

Definisanje kriterijuma za procjenu rizika na osnovu čega će se odrediti stepen podrške koji je potreban porodicama

Analiza kriterijuma za procjenu rizika na osnovu čega će se odrediti stepen podrške koji je potreban porodicama

 Do 15. januara. 2021. godine

Izrada nacrta Analize

Izrađena finalna Analiza potreba i mogućnosti za uspostavljanje usluge podrška u zajednici za biološke porodice

Nacrt Analize

Inkorporirani komentari relevantih institucija i partnera na izradi Analize

  Do 15. januara. 2021. godine

 Do 31. januara. 2021. godine

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada u izradi analiza ne manjem od 5 godina,
 • iskustvo u izradi nacionalnih strateških dokumenata na području porodične politike,
 • iskustvo sa kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom,
 • iskustva u radu sa bazama podataka u oblasti socijalne i dječje zaštite,
 • prednošću će se smatrati naučne objave u oblasti kvaliteta života djece i porodica
 • iskustvo u evaluaciji socijalnih programa u oblasti socijalne i dječje zaštite,
 • prednošću će se smatrati prethodni rad sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu ili kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori (priložiti dokaz),
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu. Ponude se mogu dostaviti na crnogorskom i engleskom jeziku.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 892"

DIREKTOR

 Drago Spaić

Najave događaja

decembar

Prikaži sve događaje

SOS telefon