Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


Unapređenje kapaciteta strucnih radnika-ca za rad sa LGBTI osobama