Osnovna obuka za rad u ustanovama za smeštaj odraslih i starih lica 

Pomoć u kući, usluge gerontodomaćica

Osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca, strućnih saradnika-ca i članova-ica multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom

Osnovna obuka za rad sa djecom i mladim sa smetnjama u razvoju u Dnevnim centrima

Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući odraslim i starim licima sa invaliditetom

Strategija suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja u domskog okruženju: obuka za stručne radnike Dječjeg doma „Mladost" u Bijeloj

Prevencija sindroma sagorijevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti

Nevidljivi svjedoci i dvostruke žrtve: Veza između nasilja prema ženama i zloupotrebe djece

Procjena i upravljanje bezbjednosnim rizicima u situacijama nasilja u partnerskim odnosima i u porodici

Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja

Rano otkrivanje, prepoznavanje prvih simptoma demencije, prevencija i edukacija za pravilan tretman i njegu starijih lica i oboljelih od demencije, Alzheimerove bolesti

Osnovna obuka za primjenu metoda vođenja slučaja u socijalnoj zaštiti

Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom

Program osnovne obuke za pružanje supervizijske podrške

Obuka za primenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama

Ostvarivanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca, stručnih saradnika-ica i članova-ica multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite

Otuđivanje deteta kao oblik porodičnog nasilja

Program obuke za pružanje podrške ženama sa iskustvom nasilja u porodici u skladu sa principima dužne pažnje

”Moje vrijednosti i vrline“ - Program za razvoj socijalnih i emocionalnih vještina adolescenata-adolescentkinja

Program podrške porodici

Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje za malu djecu

Trening program za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom

Obuka za stručne radnike/ce, stručne saradnike/ce i saradnike/ce o usluzi personalne asistencije – značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika, saradnika, stručnih saradnika/ca i stručnih radnika/ca

Osnovi razumevanja ranog razvoja, razvojnih teškoća i poremećaja, i savetodavnog rada sa decom, adolescentima i roditeljima

Kreiranje programa usluge kroz adekvatnu procenu mogućnosti korisnika 

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece 

Obuka pravnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti u Crnoj Gori  

Komunikacija i pregovaranje кao način za rešavanje sporova  

Koordinirana akcija lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici 

Osnovna obuka stručnih radnika u centrima za socijalni rad za prevenciju, otkrivanje i zaštitu žrtava trgovine djecom

Obuka za primjenu tehnike forum teatar za rad sa djecom i mladima koja su u sukobu sa zakonom, djecom i mladima sa problemima u ponašanju i djecom i mladima bez roditeljskog staranja

Program za pružaoce usluga urgentnog smeštaja

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica

Vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti

Nasilje u porodici i institucionalna zaštita

Program obuke za savjetovanje putem telefona

Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju 

Unapredjenje kapaciteta strucnih radnika-ca za rad sa LGBTI osobama

Samopovređivanje adolescenata, praktične smernice za procenu i savetodavni rad

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške – skloništima za žene i djecu sa iskustvom nasilja

Psiho-socijalna podrška (PSP) u zajednici

Prava deteta i njihova primena u socijalnoj i dečjoj zaštiti 

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške – SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja

Inicijalni trening za (telefonske) savetnikeInicijalni trening za (telefonske) savetnike

Obuka za supervizore programa „Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje za malu djecu“

Osnove psihološkog savjetovanja

Obuka za pružanje usluge porodičnog smještaja-hraniteljstva

Borba protiv trgovine ljudima – identifikacija i upućivanje žrtava trgovine ljudima

Senzibilizacija stručnih radnikaca za rad sa djecom i mladima iz jednoroditeljskih porodica

Senzibilizacija stručnih radnikaca za rad sa djecom i mladima RE populacije

Senzibilizacija stručnih radnikaca za rad sa djecom i mladima korisnicimaama psihoaktivnih supstanci (PAS)

Program obuke za vođenje edukativno-iskustvenih grupa za žene sa iskustvom nasilja

Jacanje kapaciteta strucnih radnikaca za rad sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem

Intervencije u krizi

Specifičnosti djece i mladih iz manjinskih i imigrantskih porodica

 

 

Najave događaja