U cilju dobijanja relevantnih informacija i podataka koji će nakon izvršene Analize minimalnih standarda za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge doprinijeti unapređenju normativnog okvira u socijalnoj i dječjoj zaštiti Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao u periodu od 11-14. novembra 2018. godine četiri fokus grupe sa predstavnicima nevladinog sektora kao veoma važnog agensa u sistemu socijalne i dječje zaštite.

Održane su fokus grupe sa 27 predstavnika NVO koji se bave zaštitom prava žena, OSI, starih lica i zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Svrha ove analize je sagledavanje efekata postojećih usluga na dobrobit korisnika, odnosno, koliko usluge, definisane podzakonskim aktima, zaista ostvaruju željene efekte na život korisnika, sagledavanje usklađenosti postojećih podzakonskih akata kojima se reguliše primjena usluga sa evropskim standardima usluga, kao i davanje preporuka za usklađivanje podzakonskih akata i unaprjeđivanje pružanja postojećih usluga. Svi predstavnici NVO koji su prisustvovali fokus grupama izrazili su svoja mišljenja i stavove u pogledu minimalnih standarda, njihovog zadovoljenja kao i procesa sticanja licence pružaoca usluga.

Najave događaja

SOS telefon