Seminar o deinstitucionalizaciji u organizaciju TAIEX (Tehnical Assistance and Information Exchange Instrument) tehničke pomoći Evropske komisije, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu održan je dana 07. 10. 2015. godine u Hotelu "Premier" u Podgorici.

Cilj seminara je da pruži dodatnu podršku procesu tranzicije od modela institucionalne njege ka potpunoj deinstitucionalizaciji socijalnih usluga i uspostavljanje socijalnih servisa u zajednici koji će odgovoriti na potrebe ranjivih grupa, njihovu veću socijalnu uključenost i poboljšanje kvaliteta života.

Prezentacije o deinstitucionalizaciji održali su predstavnici Evropske komisije, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Ministarstva prosvjete i lokalnih i Međunarodnih NVO.

Seminaru je prisustvovalo 77 učesnika.

Najave događaja

SOS telefon