Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovao je drugom međuministarskom sastanku na temu „Zaštita djece od nasilja i iskorišćavanja“ kojim je predsjedavao Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde.

Uvodna obraćanja, pored potpredsjednika Pažina, imali su i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks, koji je govorio o uticaju nasilja i drugih nepovoljnih iskustva u djetinjstvu na razvoj djeteta, i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, koji je predstavio predlog Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja 2017-2021.

Na sastanku su usvojeni sledeći zaključci:

  1. Raditi na prevenciji nasilja u ranom razvoju i djetinjstvu kroz razvijanje svijesti o nenasilju kao društvene vrijednosti;
  2. Unaprijediti saradnju svih relevantnih organa iz oblasti zaštite djece od nasilja: zdravstvenih, socio-starateljskih, vaspitno-obrazovnih,policijsko-pravosudnih i dr. kako bi se obezbijedio sinhronizovan i integralan pristup problemu;
  3. Novi pristup i politika Vlade za kadrovsko profilisanje i unapređivanje službi koje rade sa djecom u svim nadležnim institucijama;
  4. Jačati participativnost djece u kreiranju politike prevencije i suzbijanja nasilja;
  5. Obezbijediti edukaciju lica za podršku djeci, prdviđenih Porodičnim zakonom;
  6. Neophodno je pratiti i raditi analizu primjene zakona od strane resornih ministarstava radi planiranja javnih politika Vlade u oblasti prevencije i zaštite djece od nasilja;
  7. Sprovoditi javnu kampanju podizanja svijesti o značaju prevencije i suzbijanja nasilja nad djecom, sa akcentom na nasilje u porodici;
  8. Analiza medicinsko patronžne službe, koju će sprovesti Ministarstvo zdravlja, posebno kada je u pitanju obuhvat osjetljivih grupa (siromašne porodice i sl.) ovom uslugom kako bi se ispitala mogućnost za širenje mandata šatronažnih sestara na podršku porodici, prepoznavanju rizika i upućivanju na sisteme podrške, osim njihove zdravstvene uloge.

Najave događaja

SOS telefon