Osnovna obuka za rad u ustanovama za smeštaj odraslih i starih lica

Pomoć u kući, usluge gerontodomaćica

Osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca, strućnih saradnika-ca i članova-ica multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom

Osnovna obuka za rad sa djecom i mladim sa smetnjama u razvoju u Dnevnim centrima

Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući odraslim i starim licima sa invaliditetom

Strategija suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja u domskog okruženju: obuka za stručne radnike Dječjeg doma „Mladost" u Bijeloj

Prevencija sindroma sagorijevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti

Nevidljivi svjedoci i dvostruke žrtve: Veza između nasilja prema ženama i zloupotrebe djece

Procjena i upravljanje bezbjednosnim rizicima u situacijama nasilja u partnerskim odnosima i u porodici

Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja

Rano otkrivanje, prepoznavanje prvih simptoma demencije, prevencija i edukacija za pravilan tretman i njegu starijih lica i oboljelih od demencije, Alzheimerove bolesti

Osnovna obuka za primjenu metoda vođenja slučaja u socijalnoj zaštiti

Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom

Program osnovne obuke za pružanje supervizijske podrške

Obuka za primenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama

Ostvarivanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca, stručnih saradnika-ica i članova-ica multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite

Otuđivanje deteta kao oblik porodičnog nasilja

Program obuke za pružanje podrške ženama sa iskustvom nasilja u porodici u skladu sa principima dužne pažnje

”Moje vrijednosti i vrline“ - Program za razvoj socijalnih i emocionalnih vještina adolescenata-adolescentkinja

Program podrške porodici

Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje za malu djecu

Trening program za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom

 

 

 

 

 

Pretraživanje