Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/17-9498/2
Podgorica, 13.09.2017 godine

UPRAVA ZA KADROVE
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe
Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

1. Namještenik/ca, Služba za opšte poslove i finansije,
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

- Osnovno obrazovanje (I2 nivo kvalifikacije obrazovanja), bez radnog iskustva

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave zakadrove),
- uvjerenje o državljanstvu,
- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
- diploma ili uvjerenje o nivou i vrsti obrazovanja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu.

Kandidat može Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok je original dužan pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije koja se dostavlja Upravi za kadrove može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me).

Takođe, kandidat je dužan da Upravi za kadrove dostavi dokaz (uvjerenje izdato od strane poslodavca) da nije ostvario pravo na otpremninu, imajući u vidu da lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade ili propisom organa lokalne samouprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine, u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 66/12 i 34/14).

Uprava za kadrove nadležna je za praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanje lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto.

Probni rad u trajanju od godinu dana obavezan je za državnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati ime i prezime sa adresom i telefonskim brojem, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa, na adresu:

UPRAVA ZA KADROVE
Ul. Jovana Tomaševića 2A
Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
Kontakt osoba - Anita Ljucović
tel: 067/ 607-494; 202-291; Rad sa strankama od 10h - 13h;
www.uzk.co.me

DIREKTORICA
Svetlana Vuković s.r.

Save