Na poziv kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu je prisustvovao radionici na temu “Multidimenzionalno siromašto” koja je organizovana u Bangkoku, Tajland, 18 - 22.novembra 2019. godine. Cilj radionice je razvoj kapaciteta za analizu ovog fenomena, upotrebom podataka dobijenih kroz istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS).

MICS predstavlja globalni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a kroz konsultacije sa drugim agencijama Ujedinjenih nacija. MICS je koncipiran tako da obezbijedi statistički pouzdane i međunarodno uporedive podatke za ključne socijalne indikatore i usmjeren je na najosetljiviji dio populacije: žene, djecu i ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva. Rezultati ovog istraživanja čine jednu od najznačajnijih baza podataka, a za mnoge indikatore koji se odnose na zdravlje, razvoj i obrazovanje djece, mladih i žena MICS predstavlja jedini izvor podataka.

Istraživanje je na globalnom nivou prvi put sprovedeno 1995. godine i od tada se, na svakih pet godina, sprovodi u više od sto zemalja. U kontekstu održivih razvojnih ciljeva, a posebno ciljeva i pokazatelja koji se odnose na djecu, zaposleni u UNICEF-u i partneri iz vlada razmišljaju o nedostacima podataka - i bolje razumeju šta su MICS alati za istraživanje domaćinstava, kako su dizajnirani da mjere i kako se podaci o održivim razvojim ciljevima i drugim globalnim pokazateljima o dobrobiti djece i žena mogu prikupiti putem MICS-a slijedeći međunarodno priznatu metodologiju.

Za one zemlje koje su se obavezale da sprovedu istraživanje tokom 2017/18, učesnici će pripremiti nacrt plana istraživanja MICS-a kako bi ga partneri iz Vlada prenijeli u svoje zemlje  i dali na dalju diskusiju i djelovanje.

Radionici su prisustvovali predstavnici delegacija država iz Evrope, Azije, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike. Koristeći podatke dobijene istraživanjem, dobiće se dodatni uvid u probleme siromaštva u Crnoj Gori.

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje